Umenie a kultúra a ich veľký význam pre spoločnosť

01.10.2014 00:04

Umenie je také staré, aké staré je myslenie a vnímanie človeka a aká stará je jeho schopnosť k abstrahovaniu. Umenie je výrazom schopnosti človeka k najúžasnejšej a najkrajšej kreativite, ktorú v sebe nosí, k pretransformovaniu ideí, obrazov a vízií svojho vnútorneho života do vonkajšieho sveta prostredníctvom formovania slova, zvukov a hmoty, a to tým spôsobom, že vzniká niečo esteticky krásne, čosi, z čoho má zážitok krásy, vznešenosti a harmónie mnoho jedincov spoločnosti. 

Umenie je tiež najušľachtilejším vyjadrením slobody človeka, ale len vtedy, ak ide o umenie ideologicky úplne nezávislé a nedeformované politikou, mocou, peniazmi a konzumistickým predajom a biznisom reklamy. Umenie je tiež prejavom najvyššej slobody človeka a síce jeho vnútornej slobody, ale len v tom prípade, ak je reflexiou jeho radosti, spontanity a krásy, ktoré zažíva a kreuje a jeho etických ideálov, ktoré sú reflexiou morálneho dobra a sociálneho i biologického humanizmu.

Umenie je produktom a odrazom kultúry, v ktorej žije a pracuje jeho tvorca, pričom sa v priebehu ľudských dejín mení a vyvíja jeho forma i obsah, ako aj pojem, ktorý ho definuje. Napriek tomu by vždy malo ostať verné svojmu najvnútornejšiemu poslaniu, a tým ostáva od jeho počiatkov navždy, pokiaľ bude pretrvávať, posolstvo pravdy, dobra, morálky, sociálneho cítenia a krásy.

Umenie a kultúra sa navzájom ovplyvňujú. Pokiaľ sa tak deje rovnoprávne a  rovnocenne, tak je to veľmi pozitívny spoločenský fenomén. Ak sa však kultúra stáva ideologicky zdeformovaná a sa z nej napokon vyvinie len "entartete Kultur" to znamená zdeformovaná, znehodnotená a zideologizovaná kultúra, ktorá už len slúži zištným záujmom určitej skupiny ľudí, a to naviac ešte spôsobom, kde je zvyšok spoločnosti jej pomocou manipulovaný, kontrolovaný a využívaný len pre ciele a záujmy tejto malej priviliegovanej skupiny ľudí, potom by sa malo umenie všetkými mu dostupnými prostriedkami brániť vlastnému zneužitiu a bojovať proti tomu, aby sa nestalo samo len entartete Kunst, teda umenie znehodnotené, zotročené a okradnuté o svoje pôvodne vznešené poslanie robiť spoločnosť lepšou sociálnejšou a humánnejšou.