Zo zbierky Lyrika múdrosti

 
23.11.2014
 
 

Múdrosť srdca

 

V živote budeš počuť veľa hlasov,

a mnohí ti budú radiť,

kam máš tvoje kroky riadiť,

veľa ľudí ti bude hovoriť 

čo bezpodmienečne musíš urobiť,

 

počúvaj ale len jediný hlas,

riaď sa vždy len podľa neho,

ten hlas jediný správny

je to hlas tvojho srdca.

 

Načúvaj mu preto dobre

a len on stane sa 

jediný tvoj vodca.

 

V živote sa ti otvorí 

veľa rôznych 

aj kľukatých,

neraz i zradných ciest,

 

keď po nich pôjdeš , 

nezblúdiš nikdy,

ak kráčať každou budeš 

vždy len v mene

lásky a pravdy.

 

 

 
25.09.2014

 

Sloboda nikdy nevládne

.

Ak niekto z mocných v pýche hrdí  sa ti:

si v zemi, kde sloboda vládne,

nenechaj týmto slovom vznešeným

sa  zmiatnuť ani zaslepiť,

.

buď ostražitý a maj sa na pozore,

si v zemi, kde  nie sloboda,

lež moc vládne všetkým!

.

Veď sloboda pravá nikdy nevládne,

ona nemá moc, lebo nepozná násilie,

a  nemožno ju ani vlastniť ako otroka,

ona nemá  ani veľkosť ani váhu.

.

Len  ten, kto ju denno denne

vždy odznova hľadá,

len ten ju dýcha a žije,

lebo  len ten spoznal jej vnútro celé,

a preto  aj jeho srdce

každým okamihom

v  jej rytme rezonuje a bije.

.

A  tak sloboda nevládne nikým

a ani v nikom  a pre nikoho,

ale je len večným výkrikom

pre toho, kto načúva jej volaniu

každým svojím vdychom.

 
 
11.09.2014
 
 

Kto si kúpi moje myšlienky......

 

Kto si kúpi moje myšlienky,

myšlienky zrodené 

zo slobody ducha,

ten si nekúpi žiadny prsteň zo zlata,

kúpi si však plameň múdrosti,

ktorý spáli a pohltí

ako spráchnivelý stoh slamy

všetko to, čo je len výplodom hlúposti.

 

Kto si kúpi moje myšlienky,

ten si nekúpi žiadnu miliónovú bankovku,

na ktorej lpie len pot a krv 

nespočetných oklamaných chudákov,

čo hladní, chorí a zúbožení

trpko plačú a márne čakajú

na vykúpenie z biedy a bôľu,

ktoré však nikdy nepríde.

 

Kto si kúpi moje myšlienky,

ten si kúpi večný pokoj duše

a slobodného ducha,

ktorý vždy len sám skúša, 

aby potom správne zvolil.

 

Kto si kúpi moje myšlienky,

ten pozdvihne zrak od seba,

vyšle ho preč do diaľky,

lebo až tam z neho spadnú

všetky ťažké okovy poľahky.

 

Kto si teda kúpi tieto myšlienky,

ten si kúpi jedinečný drahokam,

drahokam jedine pravý,

lebo žiara oslnivá jeho slobody a múdrosti

ukáže každému ducha zblúdenému

ten správny smer jeho cesty.

 

 

 
 
 
05.08.2014
 

Tajomstvo života

 

Tajomstvo života

je v každom z nás,

je v každom človeku,

je v každom kvete,

je v každej bunke.

 

Tajomstvo života

je v každom z nás,

je v každom zrode,

je v každej smrti,

je v každom raste.

 

Tajomstvo života

je v každom z nás,

je v každej bolesti,

je v každej radosti,

je v každom vzdychu.

 

Tajomstvo života

je v každom bytí,

je v každej častičke,

je v každom atóme,

je v každej molekule.

 

A preto tajomstvo života

i tajomstvo všetkého

je v BYTÍ  NAJVYŠŠOM,

ktoré je na oblohe, kde kráľuje,

a je i na Zemi, ktorú stvorilo,

ale TAJOMSTVO NAJVAČŠIE

je v každom srdci, 

ktoré vrúcne a nezištne MILUJE.   

 
 
 
18.07.2014
 

Nájdi pravý zmysel života 

 

Ak očistíš svoje myšlienky

od každej závisti,

objavíš svoju

dušu.

 

Ak si v srdci zachováš slnko,

zmizne z tvojho života

všetko zlo a každý tieň.

 

Ak zabudneš seba,

zbadáš iného.

 

Ak sa zriekneš lži, 

nájdeš pravdu!

 

Ak sa naučíš rozdávať,

staneš sa nekonečne bohatým.

 

 

 
13.07.2014

Najprv nevieš

 

Najprv nevieš, 

potom sa dozvieš.

 

Najprv nevidíš,

potom zhliadneš.

 

Najprv nevnímaš,

potom obsiahneš,

 

Najprv nepočuješ,

potom neprepočuješ.

 

Najprv neskúmaš,

potom pochopíš.

 

Kto zhliadol a obsiahol,

kto neprepočul a sa dozvedel,

ten pochopil nepochopiteľné

a prenikol ohraničené

 
 
27.06.2014

Ľudia múdri duchom

 

Ľudia múdri duchom

nepoznali ani túžbu

po dlhom živote

a nepoznali ani strach

pred skorou smrťou.

 

Prišli na tento svet

bez veselosti

a odišli z neho

bez smútku.

 

Prišli sem

bez toho, aby chceli

a preto odtiaľto

ľahko odchádzali.

 

Smiali sa často a radi,

ale vždy len, ak to sami chceli

a nikdy nie v povrchnej servilnosti.

 

Radovali sa vždy,

ale bez stopy prehnanej radosti.

 

Prijali všetko 

čo ich očakávalo,

nikdy si to však neželali.

 

Prežili všetko zlo

bez sĺz a žiaľu,

a zatrpknutosť nepoznali.

Nepatrní boli počtom,

ale silní vnútrom -

 

to boli tí najvznešenejší,

tí celkom výnimoční,

ti ľudia múdri duchom,

tí ľudia vzácnej šľachetnosti.

 

 

08.06.2014


Každý život je od Boha - aj ten čierny

Prišiel veľmi z ďaleka
a nepoznal
v tom kraji cudzom
žiadneho človeka.

Plameň vzdoru ešte horel
v jeho ubolenom srdci,
lebo v jeho rodnej krajine
vládol teror zhubnej moci.

Katani samozvani ukrutní
utýrali mu milované deti,
ubili otca, zavraždili mati,
znásilnili a umučili
nežné telo jeho drahej ženy.

Prišiel veľmi zďaleka,
až od afrického rovníka,
do tej krajiny peňazí a zlata,
smutný a vyprahnutý v srdci,
no v novej nádeji,
veď sen o šťastí,
je odveká túžba človeka.

Už ho nikdy nevysníva,
ten svoj sen o novom živote,
už nikdy neuzrie
slnko, mesiac ani hviezdy,
už nikdy neobjíme telo ženy,
ani nesplodí s ňou v láske deti.

Už leží dobytý a mŕtvy
v tej srdca ľadovej zemi,
plnej lesku peňazí a zlata,
kde však v srdciach ľudí
niet tepla, ľudskosti a lásky,
zato však hojne závisti a zloby.

Telo mu násilne zbavila ducha
brutálnych vrahov svorka,
čo v ňom videli len divú beštiu
a v jeho čiernej koži
len barbara a zloducha.

Zabudli už azda,
ach - tí vraj cnostní bieli ľudia
a či vôbec nikdy nevedeli,
že každý jeden život,
aj ten najčernejší,
je od jediného,
všetkých dietok tejto Zeme
spoločného Boha?!

 
 
05.06.2014

 

Nehľadaj nikdy.....

Nehľadaj nikdy zúfalo to,
čo si nikdy nestratil,
veď to bolo a je vždy
len v tebe samom.
Až keď to pochopíš,
tak pôjdeš cestou,
kde nie je NIČ,
a predsa tam na teba
čaká VŠETKO.

Nehľadaj šťastie a spásu
ani u bohov ani u majstrov,
veď v tebe samom
môžeš nájsť VŠETKO.

Tvoje šťastie znamená:

vidieť a počuť,
dýchať a cítiť,
bdieť a spať,
pozorovať a premýšľať,
spoznávať a milovať,
dávať a rozdávať,
mať súcit a vedieť sa zľutovať.

Ak toto pochopíš,
v srdci precítiš
a v slobode tvojho ducha
aj naplníš,
tak budeš kráčať vždy
cestou SVETLA
a v naplnení tvojho  BYTIA.

 

01.06.2014
 

Miloval svet a hľadal pravdu

miloval od detstva otvorené slová,
ale také, ktoré pre iných
veľmi nebezpečné boli slová,

klaňal sa vždy len
slovám lásky a múdrosti,
boli pre neho
sladkým kalichom radosti
a burcoval ľudí
do spravodlivého boja proti
slovám zloby a nenávisti.

Miloval svet a hľadal pravdu,  
tú, ktorá pod povrchom,
v hlbinách ukrytá leží,
tú pravdu, z ktorej všetkým
otrocky poslušným
sa len ich zbabelá koža ježí.

Odmietal vždy každú zradu
aj ked mocní sveta za ňu platili zlatom,
ktoré však pre neho bolo
len praobyčajným prachom,

nedal sa od nich nikdy zlákať
ani zlatými reťazami
ani zlatou klietkou,
vznášal sa radšej
slobodnými výšinami,
a vždy len pohŕdal
priazňou mocných
a ich slizkými odmenami.

Cítil sa vznešene a voľne,
ničím a nikým nespútaný,
ako nad bralami vysokými
vo svojich smelých letoch orol,
nad ktorým nikto
nemal takú moc, aby ho prebodol.

Dlho však bol LEN básnik,
čo veršami tepal a hlásal ideály,
ktorým ale neveril už takmer nik.
Pochopil, že to bolo málo
a preto poét snivý, zanietený
ukryl navždy svoje pero
a zo scény rýmov vzletných

potichu sa vzdialil,
z javiska básnikov odstúpil.
Začal ale život nový -
ten život už svoj posledný,
a v ňom stal sa konečne
svätej slobody

neúnavný bojovník.

 

 

20.05.2014

Ty - pútnik týmto životom

 

ty, pútnik týmto životom

hľadaj pravú cestu Bytím,

a nezabúdaj nikdy:

neexistuje nič,

nijaká vec, žiadny objekt

trvalo a večne

v celom našom

nekonečne veľkom kozme. 

 

Všetky veci a procesy

pozostávajú z tej istej

substancie.

Niet rozdielu medzi nimi -

kozmické lono

ich zrodilo 

všetky rovnako.

Až priestor a čas

im dal rôzne tvary.

 

Priestor zrodil čas

a v čase rástol priestor.

V tvojom duchu

vládne neviditeľná sila,

ktorá v kozme všetko spája

a preto aj čas a priestor

v jedno a to isté spojila.

 

Ona - tá tvoja božská sila,

ak ju v sebe objavíš,

zmieri a zlúči

všetky protiklady sveta:

nebo a peklo,

lásku a nenávisť,

radosť a utrpenie,

výšky a hĺbky,

rozkoš a bolesť,

dobro a zlo,

svetlo a temnotu.

 

Ona je naozaj v tebe,

v tvojom večnom duchu,

táto tvoja božská sila

a má v kozme celom

najvyššiu moc a vládu.

 

Ty - pútnik týmto 

len iluzórnym a krátkym

životom,

ak túto silu v sebe prebudíš,

 

budeš vedieť všetko

a predsa nebudeš vedieť nič.

 

Ak toto ale pochopíš,

budeš vnímať a rozumieť

VŠETKO TO, ČO v KOZME

BOLO, JE A BUDE

a konečne navždy nájdeš

mier a pokoj v tvojej duši.

 

 

08. 05. 2014

Staň sa konečne ČLOVEKOM SLOBODY

 

Hľadám cestu, správnu cestu,

len vlastnú, moju CESTU

a preto hľadám seba;

chcem sa stať len sebou 

a nikým iným,

 

som konečne prázdny, 

úplne prázdny od iných,

od tých, ktorí ma zviazali 

a moju dušu len dusili

a srdce mi skoro zabili.

 

Vo mne niet nikoho a nič,

a tak, i keď nie som ničím,

a už nikomu viac nepatrím,

predsa  je vo mne VŠETKO,

lebo to vznešené prázdno,

ktoré ma odrazu napĺňa,

otvára môjho ducha

pre všetko pozitívne,

vznešené a krásne tohto sveta.

 

Ak som sebe súčasne

všetkým a zároveň i ničím,

potom som to naozaj len ja,

celkom ja a úplne len JA SÁM,

kto vo mne prebýva

a sám môjho ducha

bez okov a v slobode 

na jeho CESTU POSIELA!

 

Nikto viac nezmôže

odtiaľ ma vyhnať.

Len ak viem a žijem

túto jedinú a najvyššiu pravdu,

celého môjho života,

je cesta predo mnou

cestou jedinou

a môjho ja navždy vlastnou.

 

Nepozorujem  nič

a predsa už vidím všetko,

neruším nikoho a nič,

už nikdy nenechám sa

nikým a ničím ozbíjať, olúpiť,

o vnútorny pokoj a mier

môjho slobodného ducha.

 

Nepatrím viac nikomu

a predsa som vo všetkých

a  aj všetci sú vo mne.

 

Nijakého človeka neznižujem,

nikoho nechcem ohroziť,

nenávisť ani závisť

nenosím v srdci,

lebo láska nekonečná pre všetko

a pre všetkých

neustále v ňom žiari, horí.

 

Ak naozaj viem všetko to,

aj tak neviem ešte celkom nič,

a predsa  viem všetko,

viem všetko to, čo veky už 

celým dýcha a hýbe naším kozmom!

 

Som Hebrej,  Chetit, Sumer, Riman, Etrusk,...

Som Germán, Slovan, Román,...

Som  biely, žltý, červený, čierny,...

Som kresťan, moslim, hindu, budhista, taoista, i žid...

Som Rus, Američan, Ind, Číňan, Slovák i Maďar...

 

To  všetko som a aj budem,

lebo všetci sú vo mne

a ja som vo všetkých.

 

Všade  hľadám mosty

k ľuďom tejto Zeme všetkým.

Som aj Nemec a som aj Turek:

Bruecke - Brucke - cke - bru,

kebru -  kobru - kopru

(most po turecky).

Reč každá aj mojou je,

a  v rečiach, v každej jednej z nich,

skryté nájdeš tieto mosty.

 

Ak naozaj viem všetko to,

neviem ešte stále nič

a predsa  už chápem všetko,

to, čo celým od počiatku časov

znie a zvučí naším kozmom:

 

Si človek, si zviera, si rastlina

a si aj zrnkom piesku, 

ale aj prachom večných hviezd,

si v ich spaľujúcom ohni

a si aj v krutom mraze

ich nekonečných medzipriestorov.

 

A tak nie si ničím 

a predsa si aj všetkým;

žiješ len teraz a len tu

a predsa si aj večnou čiastočkou

celého nekonečného kozmu.

 

Teraz navždy viem:

 

Som v KOZME

a  KOZMOS je vo mne,

som len tu a teraz

a predsa som všade

a aj budem na večné veky.

 

Neviem nič

a predsa viem všetko,

konečne vidím svetlo,

i zo mňa žiari svetlo,

a navždy, ale navždy,

zbavil som sa všetkých okov

a som teraz v slobode voľný,

v tebe - Bože môj,

i v tebe - KOZMOS môj,

 

AŽ NA VEČNÉ  ČASOV VEKY !!!

 

 

30.04.2014

Nemôžeš nikdy žiť, ak......

 

Nemôžeš nikdy vedieť,

ak nevidíš,

Nemôžeš nikdy cítiť,

ak neprecítiš,

 

Nedokážeš nikdy myslieť sám,

ak necháš iných myslieť,

 

Ak nikdy nemáš slov,

hovoria za teba len iní,

 

Nemôžeš nikdy žiť v sebe

ak cudzí majú moc v tebe.

 

Vdýchni preto odvahu,

vyhoď strach zo srdca,

nájdi svoju slobodu !!!

 

Až potom šťastie v duši

trvalé sa v nej

NAVŽDY  zrodí. 

 

 

Ak slobodu neunesieš

 

Ak slobodu neunesieš,

nezúfaj a nevzlykaj,

veď pre mnohých

je preťažká, preveľká

a plná ostňov pichľavých.

 

Ak slobodu neunesieš,

zlož ju z pliec

a opatrne ako dieťa

ulož do trávy,

ale tak, aby ju

niekto zbadal a nerozšliapal.

Možno práve on ju 

unesie poľahky.

 

Ak slobodu neunesieš,

neodhoď ju namrzene,

nedolám jej krídla,

možno s ňou niekto

vzlietne až k výšinám neba

a vyslobodí z otroctva

všetkých slabých, 

čo jej ťarchu sami neuniesli 

a ukáže im, že má krídla, 

ktoré aj ich unesú 

poľahky tam, kde niet 

nijakých pút ani reťazí. 

 

Buď sám sebou

 

Neplávaj nikdy s prúdom,

ak nevieš, kam sa vlieva.

 

Nedaj si ukradnúť myšlienky,

ak na ne sám veríš.

 

Nepočúvaj nijaké autority,

ak je tvoje vnútro v opozícii.

 

Nebuď sluhom žiadneho pána,

ak nepoznáš strach pred slobodou.

 

Nebuď nikdy nikým iným,

ostaň vždy len sám sebou,

ak je v tebe dosť vlastnej sily!

 

 

Slovo o žene - postoj na slovíčko muž

 

Ak zotročíš a umŕtviš ženu  - muž,

tak zotročíš a umŕtviš sám seba

a celý tvoj vnútorný  svet.

 

V  jednej jedinej žene

je viac tepla, nežnosti a lásky

ako v celom mužskom pokolení,

veď svetom jeho sú len zbrane a smrť.

 

Intuícia ženy predčí

aj najlepšiu mužskú logiku,

a čo by bol muž bez úsmevu ženy,

veď až keď Boh stvoril Evu,

začal sa Adam usmievať.

 

Muž ostáva vždy len mužom -

nie je ani dobrým milencom,

ani pozorným manželom,

a veľmi zriedkavo láskavym otcom.

 

Len ak, muž, raz pochopíš,

že podstatu a princíp ženy 

nestelesňuje len Eva ako Eros,

ale aj Sofia ako Múdrosť,

a že Šakti je svetlom pre Šivu

a preto láska ženy je NEKONEČNE VIAC

ako každý vynález a objav muža,

porozumieš  a precítiš ženu naozaj!

 

A len vtedy konečne, muž, 

sa tak aj ty staneš ČLOVEKOM!

 

 

Túto pieseň chcem naveky spievať

 

Moja pieseň je pieseň

vrchov, lesov, skalnatých útesov,

je to pieseň neba, polí, potokov.

Nikto mi ju nezakáže,

lebo je piesňou nádeje 

a večnej lásky k ľuďom.

Je to pieseň všetkých

ubolených a vyhostených.

 

Moja pieseň je pieseň

bratskosti a rovnosti,

je to pieseň slobody, ideálov, radosti.

Nikto ju nesmie umlčať,

lebo je piesňou

otca, ktorému umučili syna.

matky, ktorej znásilnili dcéru,

muža, ktorého uväznili katani.

 

Moja pieseň je pieseň,

boja a slobody,

ktorú musia spievať 

všetci odvážni, čestní, poctiví,

všetci tí, ktorí nechcú mlčať, 

a strachom zbabelým spútaní

vždy so všetkým len nemo súhlasiť.

 

 

Peklom ušľachtilých duší je tento svet

 

Peklom ušľachtilých duší

je tento svet.

 

Lebo je popraviskom

spravodlivosti,

trhom

márnomyseľnosti,

hrobárom

nevšednosti,

prostitútom 

brutality,

paholkom

nečestnosti,

dobrodincom

vražednosti,

ploditeľom

neľudskosti

a najväčším nepriateľom

láskavosti.

 

Naozaj len peklom

ušľachtilých duší

je tento svet.

 

 

Láska je viac ako... 

 

Láska je viac

ako telo v tele

a ruka v  ruke;

a je aj viac 

ako oči zoči voči

a srdcia zaľubené.

 

Láska  je viac

ako nežný pohľad matky

a jej úsmev sladký,

a ako otcova ruka na tvojom pleci

a jeho hlas starostlivý.

 

Láska, to je predsa 

aj šepot vetra v korune stromu

a kvapka dažďa na steble trávi.

 

Láska, to je predsa

aj svetlo Slnka  na zelenom poli

a svit Mesiaca v žblnkotavom toku rieky.

 

Láska,  to je predsa

aj spev vtáka na kolísavej vetve

a zrod rána z hlbokočiernej noci.

 

Láska, to je predsa

aj na nohách bosích svieži chlad rosy

a na prúdoch z neba znamenie dúhy.

 

LÁSKA VEĽKÁ ALE JE,

keď nevidíš neustále len seba 

a tvoje vlastné deti!

 

LÁSKA ALE NAJVAČŠIA, 

    tá je v tebe až vtedy,

keď objímeš kozmos celý

a precítiš hlboko v sebe,

každý atóm jeho jednotlivý!

 

 

6.3.2014

Slová majú veľkú moc  

 

Slová majú veľkú moc,

môžu zraňovať a urážať,

môžu klamať či podvádzať,

môžu preklínať i zabíjať.

 

Nehovor slová

bez rozumu, len tak,

nevyslov slová

bez srdca, len tak.

 

Potlač slová

utrpenia, zloby, smrti,

nespravodlivej obžaloby.

 

Nevyslov a zamlč slová

krivdy, nenávisti, závisti,

neľudskej krutosti.

 

Nikdy nezabudni!

Najväčšiu moc

má vždy len slovo lásky!

 

 

9. 3. 2014

Kráčal som, dlho nevedel som kam

 

Kráčal som cestou,

dlho nevedel som kam,

putoval som krajinami,

obdivoval ich bohatstvá,

hýril s ich ženami,

popíjal s ich ožranmi,

bratal sa s ich mamonármi,

pospával s ich kurvami.

Kráčal som cestou,

dlho nevedel som kam,

opojený mladosťou,

spútaný autoritou,

ohlúpnutý leskom,

opantaný klamom.

Nevidel som zaslepený,

že len stojím opodiaľ,

bokom od biedy,

obdaleč od nárekov,

mimo škrípania zubov,

a prizerám sa len tým,

čo si leňošia na úslní pýchy, 

čo sa popásajú na úbohosti,

čo sa tešia z hladu iných,

čo bohatnú z otrokov,

čo vedú vojny pre zisky,

čo luhajú, koľko jazyk stačí,

čo jasajú, keď iní plačú,

čo nenávidia, keď sa iní milujú,

čo ničia všetky ľudské hodnoty. 

 

Jednej noci som však

zbadal môjho vnútra hnis

a odvtedy zhnusený nad sebou,

už nekráčam a neblúdim

so zavretými zaslepenými očami 

zradnými krásnymi cestami.

Objavil som nové ciele,

predieram sa chatrčami biedy,

kde smetištia sú detskými ihriskami,

kde uličkami exkrementy

sa rinú potokmi,

kde matka piatim deťom

jeden tanier polievky predloží,

kde ich otec na deň

sotva na skyvu chleba zarobí.

Vstrebávam do srdca i duše

nespravodlivosť ich chudoby,

a obžalúvam v ich mene

nie boha a oblohu, 

ani satana a peklo,

no zločincov z mäsa a kostí, 

čo nikdy dosť nemajú,

čo nikdy nie sú sýti –

tých žalujem, tých chcem zničiť!

Už nesedávam v rozkoši a obdive

pri tých, čo stoly majú plné,

viac než im hrdlo stačí.

Nie, to už robiť nikdy nebudem!

Za to tisíc razov radšej

perom sekám do  kamenných lží

mocných a bohatých

tohto falošného klamného sveta,

na papier vytesávam

nepríjemné ostré pravdy;

zbavil som sa egoizmu, 

striasol zo seba prehnanú sebaúctu,

zarezal si kruto do svedomia

a prašivcom priamo do mäsa,

lebo veď tí sú bez svedomia! 

A neraz sa zdá, že i bez vedomia,

no to je len zdanie klamné,

oni dobre vedia, aké zlo druhým robia,

preto im pichám a režem bez svedomia

priamo do ich hrubej hrošej kože!

No viem, že nikdy nezvolajú: 

 

Prečo som druhým tak blížil, Bože?!

Preto tých žalujem,

preto tých chcem zničiť!

 

 

14.3.2014

Človeče prebuď sa

 

Prebuď sa človeče

a prestaň byť len

prázdnou stranou

bez písmen.

 

Človeče prebuď sa

a neposudzuj

iných ľudí len

podľa tvojich predstáv.

 

Prebuď sa človeče

a pozri dňu sám do tváre,

až potom zbadáš

všetky svoje omyly

a umlčíš svoje obavy.

 

Človeče, tak prebuď sa

a nesnívaj viac detské sny,

premeň svoj strach

do sily a silu na odvahu

a odvahu na činy.

  

15. 3. 2014

         Prečo láske nikde neučia nás ?          

 

Prečo láske nikde neučia nás?

ale nás radšej učia 

nenávidieť a zabíjať.

 

Prečo láske neučia nás?

ale nás radšej učia 

láske k zbraniam.

 

Prečo láske neučia nás?

ale nás radšej učia 

ako treba iných

ovládať a zbíjať.

 

Prečo láske neučia nás?

ale nás radšej učia

ako iných

zavádzať a  klamať.

 

Prečo láske neučia nás?

ale nás radšej učia

ako iných 

používať a zrádzať.

 

Prečo láske neučia nás?

to preto, 

lebo kto miluje naozaj,

toho nemožno nikdy 

z tejto cesty 

zviesť,

ani  ho oklamať.

.

Prečo k láske nevedú nás?

to preto,

lebo kto lásku k ľuďom

neustále v srdci nosí,

toho nemožno nikdy proti iným 

zneužiť ani použiť!

 

1. 4. 2014

Súživá časotieseň

 

Novodobá tieseň času

hlodá neúprosne

na jeho chradnúcom žriedle.

 

Moderná doba

úchytkom rozrušila 

jeho odvekú prevahu.

 

Pokryla plášťom ľahostajnosti

volanie zúfalstva

po jeho dávnej vláde.

 

Ukradli mu jeho moc

a duša halí sa

závojom trpkého smútku.

 

Pocity, lásku, ľudskosť -

to všetko zhltla

súživa časotieseň.

 

Niet viac času

pre čas

a kde čas

chýba ľuďom, 

nezbýva viac času

pre ľudskosť a lásku.

 

27.01.2015

 

Je to báseň, ktorú som napísal v nemčine a ktorá vyšla v mojej filozofickej básnickej zbierke Ausserhalb der Illusionen a ktorú som publikoval na webe včera pre milovníkov a znalcov nemčiny. Skúsil som ju preložiť a prebásniť do slovenčiny. Nemecká reč je však mimoriadne vhodná na kreáciu básní podobného charakteru a preto je mimoriadne ťažko, s ohľadom na zachovanie jej pôvodnej obsahovo-filozoficko-poetickej hodnoty, ju preniesť do slovenčiny.

Ako povedal jeden vyznamný španielsky poét: "Keď prekladáš báseň do inej reči, tak v nej strácaš pôvodný zmysel, alebo, ak sa ti ho podarí zachovať, tak to ide na úkor krásy veršov."

A aj ja plne s ním súhlasím. 

 

Nech sa páči, prečítajte si môj preklad: 

 

Báseň mystiky: nehľadaj zúfalo TO......

 

nehľadaj zúfalo niečo,

čo si nikdy nestratil.

TO bolo a TO je

neustále len v tebe,

v tvojej jedinej pravej

VNÚTORNEJ BYTOSTI.

 

To najšľachetnejšie, to najcennejšie,

to najmúdrejšie, to najbožskejšie,

to je cesta do 

ABSOLUTNÉHO PRÁZDNA,

ale do takého 

PRÁZDNA ABSOLUTNOSTI,

kde VŠETKO spočíva 

a kde vždy bolo, je a bude:

 

TO, ktoré je BYTÍM,

ale aj TO, ktoré je NEBYTÍM. 

 

 

Preto TO nehľadaj

vo vznešených znakoch,

nehľadaj TO

v mystických symboloch

a nehľadaj TO ani

u Majstrov a Bohov,

 

pretože,

 

byť zrodený - sa volá TO.

Vidieť a počuť - sa volá TO.

Jesť a piť - sa volá TO.

Bdieť a spať - sa volá TO.

Chodiť a sedieť - sa volá TO.

Pozorovať a zamýšľať sa - sa volá TO.

Milovať a spoznávať - sa volá TO.

Zmilovať sa a rozdávať sa - sa volá TO.

 

A napokon sa volá TO aj:

 

Žiť a zomrieť.

 

Ak to VŠETKO spoznáš a vieš

a tiež aj ZVNÚTORNÍŠ

a v múdrosti ŽIJEŠ,

 

potom s ISTOTOU vieš:

 

TO, čo v tebe žije,

nezomrie NIKDY;

 

aj keď ty zomrieš,

v TOM budeš žiť VEČNE

a NAVEKY.

 
 
 
19.01.2016
 

Nájdi svoj vlastný čas a svoju CESTU  

 

Čas letí a my sme a ostaneme

až  do našej smrti

vždy len jeho deti.

 

Nikdy v ňom celkom nedozrieme, 

lebo sme neuplní v našom pozemskom bytí.

 

Želám každému, čo si sám

najviac zo všetkého cením,

čo za žiadne sveta zlato

nikdy, ale nikdy, nevymením:

 

   Čas - ten môj čas

 

Ale taký čas, čo je tvorivý,

keď len srdce zo mňa hovorí,

a len taký čas, čo je plodný, 

keď môj duch za poznaním

vzlieta, túži a horlí.

 

Maj čas pre lásku,

ale pre tú jedinú, pravú,

tú nezištnú, čo nežiada,

ale len vždy rozdáva. 

 

A nájdi si aj čas, 

aby si len ty sám objavil

tvoju vlastnú cestu.

 

Len potom bol tvoj čas,

keď raz zhliadneš koniec, 

 

tam,

 

kde už viac niet slnka jas,

vzácnejší, ako každej ilúzie 

 

klam.