KOZMICKÉ MELÓDIE       

verše srdca a výpovede intelektu

 

KOZMOS PO PRVÝ RAZ VO VERŠOCH

 
                                      

Úvodné slovo lektorky Emílie Kršákovej

 

Po tom, čo si Roman Bednár na Slovensku urobil skvelé meno ako náš najvýznamnejší spisovateľ literatúry faktu s prírodvedeckým zameraním a prišiel na knižný trh ako prvý a dosiaľ jediný autor s vlastnou edíciou o kozme, ktorú zatiaľ reprezentujú tri publikácie, sa v tejto oblasti rozhodol k neobyčajne kreatívnemu a nezvyčajnému kroku.

Svoje populárno-vedecké kozmické úvahy a hypotézy pretransformoval ako prvý slovenský autor do zveršovaných výpovedí a metafor o kozme. Tým zároveň po prvý raz vstupuje do vedomia slovenského čitateľa aj ako básnik. Je prvým slovenským spisovateľom, ktorý kozmos reflektuje, vníma a popisuje filozoficko-racionálnym veršom. 

Tak vznikla naozaj pozoruhodná zbierka veršov s veľmi výstižným podnázvom Verše srdca a výpovede intelektu. Vyznačujú sa racionalitou a logikou slova, pričom slovo má súčasne aj poetický súzvuk. Romana Bednára v literárnej tvorbe charakterizuje veľmi výrazne predovšetkým jeho originalita, čo dokumentoval každou svojou knihou. Táto básnická zbierka to svojou originalitou opäť potvrdzuje.  

Kozmos Romana Bednára vo veršoch je prístupný a pochopiteľný každému. Môže ho meditatívne, kontemplatívne a či religiózne využívať a vnímať tak intelektuál, ako aj myslením celkom jednoduchý človek. Zložité teórie, vedecké vzorce a hypotézy náročnej astro-fyziky a kozmológie pretvoril a  prebásnil do riadkov, ktoré rozochvievajú ľudské srdce najintímnejšími rezonanciami kozmu a napĺňajú intelekt jeho ušľachtilými múdrosťami a vznešenými pravdami.

Kozmické melódie sú mimoriadne vydareným kaleidoskopom myšlienok, v ktorom sa skvelým spôsobom snúbi krása slov s najdôležitejšími výpoveďami o mikrokozme, makrokozme a kozme človeka. Táto kniha je zároveň aj 10. jubilejnou publikáciou autora na Slovensku za krátke obdobie len piatich rokov.

Kniha je ilustrovaná Jánom Vykročom, výtvarníkom, ktorý farbami maľuje to, čo Roman Bednár o kozme hovorí slovami. Jeho tvorba zahŕňa jedinečným spôsobom vesmír, fyziku, filozofiu a psychológiu. Zo slovenských výtvarníkov Ján Vykroč prenikol najhlbšie a “najintímnejšie“ do kozmu a do ľudského podvedomia, čo dokazuje početnými cyklami svojich kozmických kresieb.

Roman Bednár a Ján Vykroč sa touto publikáciou predstavujú už po druhý raz ako spoluautori a reprezentujú najlepší “kozmický tím” slovenskej kultúry v slove a obraze. 

       
 

1

Úvodné slovo autora

          

Žena a nie muž 

je princíp kozmu

 

muž rozdeľuje 

a žena spája

 

a v kozme nič nie je

bez súvisu a osamelé

 

2

O princípe kozmu

 

Kozmos je vo svojom princípe 

veľmi jednoduchý, 

a preto v každom svojom bode 

nevýslovne krásny.

 

Nebojme sa prekračovať hranice poznania 

a potom objavíme, 

že ľudský mozog a jeho tajomstvá 

patria k najväčším zázrakom kozmu.

 

3

O deťoch slnka

 

Ty sám si dieťa slnka, 

verný priateľ mesiaca, 

nezištný brat Zeme  - 

a preto nesieš 

VŠETKY hviezdy v SEBE.

 

S TEBOU stratím všetky strachy,

S TEBOU objímem kozmos celý,

S TEBOU ho preniknem všetkými jeho smermi,

S TEBOU v ňom zotrvám po všetky jeho veky.

 

4

O inteligencii kozmu

 

Kozmos žije 

a je inteligentný, 

život človeka 

je preto život kozmu.

 

Život človeka je však 

len nepatrným vyjadrením 

nekonečných foriem 

kozmického života.

 

5

Návrat do kozmu

 

Keď raz prídeme 

na koniec našej cesty 

nemajme strach; 

veď sa vraciame do lona, 

ktoré nás zrodilo – do kozmu.

 

Kozmos v sebe 

ukrýva všetko: 

čím sme boli, 

čím sme 

a čím budeme.

 

6

Čo je človek pre kozmos

 

Najžiarivejšou hviezdou 

kozmu 

je srdce 

ušľachtilého človeka.

 

Najdokonalejším zrkadlom 

kozmu 

je vedomie 

múdreho človeka.

 

7

Objav v kozme seba

 

Kozmos je pre každého z nás oveľa viac 

než len svetlo hviezd v tmavej noci 

a žiara slnka, ktoré z noci robí deň. 

 

Pozeraj do kozmu uprene 

a objavíš v ňom sám seba;  

započúvaj sa do jeho zvukov 

a začuješ svoj vlastný hlas.

 

8

Ego ako ilúzia

 

Ego je len ilúzia toho, 

čo nie si, 

je len prázdnou pýchou 

tvojej márnomyseľnosti.

 

Pokora a hĺbavosť ducha 

sú najväčším darom nebies, 

porozumenie a priateľstvo 

sú najjasnešie stálice života.

 

9

O najvyšších bohoch v nás

 

Najfascinujúcejší fenomén kozmu je život,

nesie v sebe všetky možnosti 

a ukrýva v sebe všetky prejavy dobra a zla, 

božskosti i diabolskosti.  

 

Mozog je najväčší dar kozmu,

ktorý život od neho dostal, 

objavme preto kozmos v nás

a priblížime sa najvyšším bohom. 

 

10

Pravda nie je ďaleko

 

Nehľadaj pravdu ďaleko, 

nahliadni radšej do seba 

a vo svojom vnútri 

obsiahneš celý kozmos. 

 

Ako na nebi, 

tak aj na zemi, 

ako v nekonečne, 

tak aj v tebe.

 

11

O elektrónoch a kvarkoch, ktoré sa milujú

 

Dva elektróny vedia o sebe viac 

než dvaja ľudia.

Dva kvarky sa priťahujú silnejšie

než dve ľudské srdcia. 

 

Energia lásky je vo všetkých atómoch 

nekonečného kozmu,

preto sa spájajú, 

a preto kozmos existuje!

 

12

Kozmos sa spoznáva aj v tebe

 

Každým jednotlivým životom 

chce kozmos lepšie 

spoznať svoju tvár. 

 

A preto každou jednotlivou smrťou 

chce kozmos zrodiť 

nový život. 

 

13

O rastline a zvierati – v človeku

 

Som človek, 

som zviera, 

som rastlina;

som ničím a 

predsa som 

všetkým.

 

Žijem tu a 

žijem v kozme,

a preto aj kozmos 

žije vo mne.

 

14

Nech je to vždy len táto cesta

 

Tvoja cesta nech je cesta poznania,

tvoja cesta nech je cesta slobody,

tvoja cesta nech je cesta pravdy,

tvoja cesta nech je cesta múdrosti.

 

Ak všetky tieto cesty 

dokážeš spojiť do jedinej,

pôjdeš cestou neba i zeme,

a to je cesta kozmu!

 

15

Príjmi všetko

 

Necíť sa nikdy nešťastný a nespokojný,

ak tvoj život kráča iným smerom,

ako si to tvoje srdce vysnívalo.

 

Ak to dokážeš akceptovať,

staneš sa jeho pánom

a nie on tvojím!

 

16

O čase a priestore

 

Priestor 

rodí čas

a čas 

vytvára priestor. 

 

V tvojom duchu 

vládne neviditeľná sila,

ktorá v kozme všetko spája,

a preto spája aj čas s priestorom!

 

17

Tvoj zrod trvá dlho

 

Tvoj zrod nie je okamžitý proces,

nie, zrod opravdivého slobodného človeka

je proces trvajúci po celý jeho život!

 

Najväčšia tragédia mnohých ľudí spočíva v tom,

že zomrú skôr, než sa stihli zrodiť!

Kozmos neodpúšťa túto ťažkú vinu, 

a preto sa musia rodiť znova! 

 

18

Otvor sa kozmu celý

 

Otvor kozmu všetky 

zmysly tvojho vnútra

a kozmos sa celkom 

otvorí tvojmu duchu.

 

A odrazu, takmer nepozorovane

sa v tvojom vnútri zapáli svetlo

a ty uzrieš jeho, tvoje – 

všetky kozmu korene.

 

19

Láska je svetlo

 

Láska je svetlo a žiara kozmu,

ak ju precítiš a dáš ďalej

obsiahneš veľkolepú múdrosť kozmu.

 

Láska je dar a život kozmu,

ak ju príjmeš a dáš ďalej,

zhliadneš vznešenú slobodu kozmu.

 

20

Ticho, ktoré ti všetko povie

 

Kto miluje ticho,

no nie ticho smrti, 

lež ticho, ktoré hovorí,

ten vystúpi vysoko k bohom,

ktorých kozmos ešte nezrodil.

 

Až tam pochopí,

čo je pravda bez lži

a múdrosť bez slov

a láska bez klamu

a dobrota bez zloby. 

 

21

O chaose, poriadku a čase

 

Chaos a poriadok sú dve tváre tej istej veci

tvoria vnútro a vonkajšok

jedného kozmu, 

a preto sú jedno a to isté!

 

Neobávaj sa nikdy rýchlosti času!

Ak utíšiš svojho nepokojného ducha,

znehybnie aj čas v tvojom vnútri

a dosiahneš život večný!

 

22

Moja vlasť je vždy so mnou

 

Moja vlasť nie je nijaká zem,

moja vlasť je vždy so mnou.

Od chvíle môjho zrodu je vrytá 

v mojom vnútri a v mojich myšlienkach!

 

Moja vlasť nie je žiadna krajina,

nie, moja vlasť

je oddávna vpísaná

v mojich knihách.

 

Moja vlasť je bez mena,

moja vlasť nepatrí nikomu, 

od počiatku vekov je ukrytá

v každučkom bode kozmu.

 

23

O najvyššej slobode

 

Tvoja vlastná sloboda

nesmie nikdy 

začínať u teba! 

 

Tvoja vlastná sloboda 

je vždy aj 

sloboda toho druhého!

 

Tvoja vlastná sloboda

je vždy aj 

život a šťastie cudzieho!

 

Tvoja vlastná sloboda

nesmie preto nikdy

končiť u teba!

 

24

O poznaní, láske a radosti

 

Ak vieš, čo je 

opravdivé poznanie,

vieš, čo je skutočná láska.

 

Ak miluješ poznávaním

a spoznávaš v láske

postretne ťa radosť.

 

25

Unikni väzeniu svojho ega

 

Všetko to, čo si,

je len výsledok toho, 

čo si zažil, skúsil a myslel.

 

No ak sa od toho dokážeš vzdialiť,

unikneš väzeniu svojho vlastného ega

a objavíš kozmos v celej jeho nádhere!  

 

26

Nehľadaj, čo si nikdy nestratil

 

Oči každého človeka 

sú zrkadlom kozmu,

jeho duša je

jeho vedomím. 

 

Nehľadaj to, 

čo si nikdy nestratil,

nestrácaj z toho, 

čoho nikdy nebudeš mať dosť!

 

27

O objektivite kozmu

 

Kozmu je 

nespravodlivosť neznáma,

preto nepozná 

ani hriech ani vinu.

 

Kozmos si od vekov 

rovnako cení, 

poriadok aj neporiadok,

preto nepozná väzenia.

 

Matkou kozmu je

prázdne vákuum,

otcom kozmu je

kreatívny chaos.

 

28

O ilúzii ega

 

Len málokomu sa podarí 

preplaviť sa oceánom bytia  

len na jeho vlnách, 

bez pomoci plavidla.

 

Málo je vyvolených, 

ktorým je dopriate

odhaliť ilúziu ega

a striasť okovy jeho otroctva.

 

29

Prijmi smrť ako priateľa

 

Kto holduje prázdnemu životu,

navždy sa obáva smrti!

Kto hľadá pravdu,

nebojí sa nikdy smrti!

 

Smrť nie je nepriateľ,

lež brat, ktorý ťa prenesie

za prah utrpenia a všednosti,

kde niet závisti ani bolesti.

 

30

O slovách a myšlienkach

 

Slová sú ako kroky v hmle,

myšlienky sú ako chodníky

zemou, nepatriacou nikomu.

 

Povznes sa preto k hviezdam

a uvidíš, že slová a myšlienky

sú len ilúziou klamu tohto sveta.

 

31

O pravom zmysle života

 

Zmyslom života 

je postretnúť sa 

bez pretvárky,

bez masky.

 

Zmyslom života 

je stratiť závisť,

odhodiť strach,

vzdať sa hmoty.

 

Len tak možno vkročiť

do kraja za horizontom,

tam, kde slnko

nikdy nezapadá,

kde navždy žiari.

 

32

Najkrajšia pieseň kozmu

 

Volanie srdca,

nie rozumu,

je najkrajšou 

piesňou kozmu.

 

Svetlo hviezd

je život večný,

nie lesk zlata

a žezlo moci.

 

33

Na prahu dverí do kozmu

 

Slová, myšlienky a predstavy

sú len sprievodcovia

po prah dverí do kozmu.

 

Až za nimi sa otvorí

prázdny priestor bez hraníc,

kde život so svojou podstatou

sa zlieva a jednotí. 

 

34

Choď k druhým, prídeš k sebe

 

Nezúfaj, ak nevidíš cieľ,

vzhliadni k hviezdam.

 

Ich jasné svetlo 

ti dá novú nádej.

 

Choď svojou cestou

a prídeš k cieľu.

 

Vykroč k druhým

a prídeš k sebe.

 

35

Čo človek a kozmos o sebe nevedia

 

Kozmos nevie,

že človek ho vníma 

ako čas a priestor.

 

Človek zas nevie, 

že nevidí jeho princíp,

lebo ho delí,

na čas a priestor.

 

36

Kozmický tanec

 

Od počiatku vekov

nič v kozme neoddychuje,

všetko v ňom neprestajne tancuje.

 

Pred tvojimi očami

sa v tanci skvú len

hviezdy, kométy, planéty.

 

No pred zrakom bohov

točia svoje piruety aj

molekuly, elektróny, atómy.

 

37

O zákonoch kozmu

 

V singularite sa zrodil kozmos,

zotrvačnosť mu dáva pohyb,

energia vytvára hmotu,

chaos vynáša život,

smrť je maternicou intelektu.

 

Hmota stála pri krste časopriestoru,

on je večný imperátor hmoty,

prikazuje jej ako sa musí pohybovať,

a hmota dynamizuje časopriestor,

predpisuje mu zakrivenie jeho existencie.

 

38

Ave kozmos

 

Fotóny sa rodia

v hlbokej tme

žiarivej slnečnej

pece

z atómov slnka.

 

Slnečný vietor

ich ženie

všetkými smermi

nekonečného kozmu.

 

Sú zdrojom

božskej fotosyntézy

plameňa večného

nášho života,

 

sú svetlom našich očí

snímajúc im

závoj temnoty.

 

Sú našim 

svetlom, dychom, potravou,

skrátka sú

našim duchom i srdcom,

lebo len cez ne 

žijeme, dýchame, vnímame. 

 

Na veky vekov

Ave kozmos.

 

39

Vo veršoch ti poviem všetko o kozme 

 

Čierna diera je hrobom hmoty,

biela diera zrodom kozmu,

kozmos nesie veľa tvárí -

jednou z nich je človek.

 

Kozmos to je informácia,

jeho život to sú vzťahy,

jeho poznanie to je evolúcia,

jeho smrť to je nový zrod.

 

Kozmom letia galaxie 

všetkými smermi,

galaxiami krúžia

nespočetné hviezdy.

 

Kolotoče planét

sa plavia oceánom lúčov sĺnk

a rodia nový život

v nesčíselných formách.

 

Jednou z nich je aj tvoj život,

preto ho naplň

láskou, pokorou, múdrosťou -

LEN tak mu dáš pravý ZMYSEL

 

40

Kozmos v mojom srdci, v mojej duši

 

To je kozmos

ako si ho dosiaľ nepoznal,

to je môj kozmos -

kozmos vo veršoch.

 

To je kozmos

bez matematiky,

bez vzorcov -

to je kozmos 

v mojom srdci.  

 

To je kozmos

bez rakiet,

bez teleskopov, 

to je kozmos

v mojej duši.

 

Epilóg

 

Hľadaj v poznaní lásku

a poznávaj v láske. 

 

Raduj sa z poznávania

a poznávaj v radosti.

 

Ak miluješ,

spoznaváš 

a sa raduješ, 

nebude v KOZME 

nič, 

čo neobsiahneš.

 lödlllll