Židia - vyvolený národ Jahveho, ich Starý Zákon ovplyvnil teológiu kresťanov i islamu

20.07.2021 23:16

História Židov odzrkadluje ich neobyčajne ťažký, tisícročia trvajúci boj o existenciu a nezávislosť. Je plná zvratov a nekonečných bolestí, sklamaní, nadľudských hrdinstiev a geniálnych činov. A nad všetkým tým neustále bol a sa vznášal duch jediného a jedinečného boha Izraelu, Jahveho, bez ktorého prítomnosti a nezlomnej viery Židov na jeho moc by tento národ už dávno zmizol z javiska dejín a dnes by neexistoval. 

Abrahám, Mojžiš a skvelí a premúdri židovskí proroci a rabíni najprv dokonalým psychologickým spôsobom privolali k "životu" všemocného Jahveho, zasiali a hlboko ho vštepili do povedomia svojho národa a neúnavne dohliadali na to, aby toto úžasné a jedinečné „semienko“ nielen vzišlo, ale aby sa navždy a nezničiteľne rozrástlo a stalo sa trvalou duchovnou potravou židovského národa, ktorá mu dala také silné energie a schopnosti, a to nielen vo viere, ale aj v oblasti myslenia a intelektu, aké nemal žiadny iný národ na svete.

Odkedy sa pamätám, tak ma vždy fascinovali neobyčajné príbehy, mimoriadne udalosti, vynikajúci myslitelia a veľké taje a záhady. To všetko ponúka história, a to takou mierou, ako žiadna iná vedecká disciplína. Veď história je akýmsi spojítkom všetkých vedných odborov. Každý vynález, každý objav, každá vedecká teória, každá prevratná udalosť, to všetko sa odohralo v istom časovom horizonte, teda v rámci dejín. 

Žiadny iný národ nenapĺňal - z môjho pohľadu a na základe toho, ako poznám svetovú históriu - tak veľmi to, čo som vyslovil v úvodnej vete ako národ židovský. Žiadny iný národ nemal takú neobyčajnú, takú pohnutú, takú strastiplnú a predovšetkým aj takú tajuplnú a takú dlhú historiu ako tento národ, ktorý nazývame aj národom biblickým.

Židovský národ vytvoril knihu kníh, Bibliu a mal skvelého a jedinečného boha Jahveho, ktorý zázračným spôsobom ovplyvňoval jeho osudy a bol svetlom v temnotách na jeho ceste dejinami.  

Svojho času som napísal knihu „Monoteizmus židovstva, kresťanstva a islamu“.Táto kniha sa pokúša dať niekoľko základných, ale i niekoľko určite aj neobvyklých odpovedí, ktoré sa vynímajú z normovaných pravidiel klasického charakteru, na to, kto sú Židia, prečo sú takí, akí sú a ako je možné, že aj po tisícročiach sú stále prítomní na javisku dejín, a to tak naplno, že patria azda k ich najdôležitejším režisérom. Moja publikácia načrtáva i to, ako je možné, že pretrvali všetko to, čo iné národy pretrvať nedokázali, aj keď zažili len zlomok z nekonečného utrpenia, prenasledovania a nespočetných snáh o zničenie, ako to bolo v prípade Židov. 

Ľudia vo všeobecnosti nemajú radi výnimočnosť iných a neraz neostávajú len pri tom, ale snažia sa ju, najmä, ak je z ich pohľadu záhadná, nepochopiteľná a i nebezpečná, prinajmenšom narúšať a v početných prípadoch aj zničiť. A ak sa ešte niekto aj sám označuje ako vyvolený, ba dokonca ak tak aj pôsobí, potom budí odpor, nedôveru a strach. Ale ak tento predikát výnimočnosti a vyvolenosti nesie celý národ, tak sa to všetko proti nemu ešte výrazne znásobí a napokon vyústi do snáh o jeho eliminovanie. Tak to plánoval urobiť Hitler  a jeho verní pomocníci.

Je veľkým paradoxom, že o Židoch, napriek tomu, že sú najstarším národom na svete a že majú zo všetkých národov najbohatšiu a najpohnutejšiu históriu, vieme vo všeobecnosti len veľmi málo. A z toho mála, čo o nich vieme, je veľká väčšina predsudkov, poloprávd, výmyslov a lží. Určite to súvisí aj s tým, že Židia sa veľmi ostentatívne hlásili a aj hlásia k svojej vyvolenosti, veď to napokon jednoznačne stojí napísané v Starom Zákone a sú to slová ich boha Jahveho, ktorý to viackrát zdôraznil a im to potvrdil, že sú medzi všetkými národmi Zeme len oni jeho vyvoleným národom.

Židovstvo, židovská otázka a vzájomné vzťahy Židov a kresťanov predstavujú takú nesmierne zložitú záležitosť, že akokoľvek komplexne sa ju pokúsime analyzovat a popísať, vždy sa vystavujeme nebezpečiu, že sme sa v mnohom nedotkli podstaty a že sme vynechali množstvo dôležitých faktov.

Zásadne možno povedať, že kto nepozná históriu židovského národa podrobne, nemôže porozumieť ani jeho problematiku a jeho životnú filozofiu. Nijaký iný národ, ako už bolo spomenuté, neprežil takú pohnutú a strastiplnú históriu doma i v diaspore, ako potomkovia biblického národa po ich rozprášení do všetkých kútov sveta. Po ich zdrvujúcej a osudovej porážke - keď existovali na javisku dejín ako národ už takmer 2 tisícročia - v roku 70 rímskym cisárom Titom a zničením Jeruzalema, sa takmer všetci, ktorí prežili Židovskú vojnu (použil som úmyselne toto vyjadrenie, lebo tak znie aj názov svetoznámeho románu Leona Feuchtwangera) rozpŕchli do Egypta, do celého Orientu, neskôr postupne do Afriky, Európy, Ameriky, Číny, Indie, Japonska, Austrálie, atď.. 

Napriek tomu ako národ prežili a v súčasnom štáte Izrael píšu svoju novú modernú históriu, a to napriek tomu, že sú v „tesnom objatí“ svojich odvekých arabsko-islamských nepriateľov.