„Zbohom“ islam: Lebo predlohou jeho vzniku bol jeden arabsko-sýrsky smer kresťanstva

04.08.2019 22:21

Učencom a imámom islamu sa podarilo v priebehu storočí presvedčiť západnú kultúru i jej vedcov o tom, že moslimská dogma o vzniku Koránu, i o biografii Mohameda sú vierohodné a že sú nesfalšovanými pravdami.

Ak Korán však čítame historicko-kriticky v jeho najpôvodnejšej verzii, napísanej v starej reči sýrsko-aramejskej, tak mnohé paradoxné a nejasné jeho časti dostanú celkom iný zmysel a význam, ako ich svetu predkladajú moslimskí exegéti Koránu.

Odrazu sa nám pri takej analýze objaví svetlo v temnotách orientálnych mýtov, ktorými je Korán pretkaný.

Potom sa stane pre toho, koho toto svetlo ožiarilo, s úplnou samozrejmosťou jasné, že bez arabsko-sýrskeho kresťanstva by vôbec neexistoval islam, tak ako ho dnes poznáme. Je to podobné s tým nesporným faktom,  že bez hebrejského Starého Zákona by neexistovalo ani kresťansvo tak ako ho dnes poznáme.

Píšem o tom veľmi podrobne v mojej novej filozoficko-historicko-religióznej 255 stranovej knihe s názvom:

Islam entstand aus einer uralten arabisch- syrischen christlichen Strömung

Islam vznikol modifikáciou prastarého arabsko-sýrskeho kresťanstva

V ďalšom z nej uvediem aspoň niekoľko téz a historických faktov, ku ktorým som sa v priebehu rokov dopracoval štúdiami dokumentov a literatúry, ako aj mojimi štúdijnými pobytmi v Oriente.

V knihe dokazujem, že bez využitia historicko-teologického konceptu veľmi vyspelého a rímsky orientovaného arabsko-sýrskeho kresťanstva a jeho typickej liturgie by islam (a pochopiteľne ani Korán), ako ho poznáme v dnešnej forme, nebol nikdy vznikol!

K sýrsko-aramejskej reči (ktorou, ako som uviedol, bola napísaná prvá verzia Koránu) nasledovný fakt. Vznikala a formovala sa 3 až 4 storočia v sumerskej Mezopotámii od začiatku 1. tisícročia pr.n.l. V kultúrnom priestore Palestíny, kam prenikla v 5. storočí pr.n.l. zatlačila z veľkej časti hebrejčinu Izraelitov.

Bola aj rečou, ktorou hovoril Ježiš Kristus.

Mnohé časti Koránu (v mojej knihe uvádzam, ktoré sú to) pôsobia tak, akoby boli modifikovaným arabsko-kresťansko-hebrejsko-helénskym Deuteróniom. Sú komponované autoritatívne a často je v nich citovaný alebo zmienený Mojžiš.

Sýrsko-aramejský pôvodný Korán vštepuje Arabom imperatívnym spôsobom to, že je jedinou pravou vierou.

Kresťanské teologické predstavy a smery v sumersko-mezopotámskom kultúrnom priestore a predovšetkým v jeho východosýrskej časti vtiekli veľmi výrazným spôsobom do prvej verzie Koránu. Rigorózne odmietali trinitu Boha-Otca, Syna-Ježiša a Matky-Márie.

Preto Korán odmieta striktne Ježiša ako Syna Božieho.

Východosýrska kresťanská teológia vnímala osobu Ježiša ako mimoriadneho človeka, povereného Bohom, aby zohral svoju historickú úlohu a reformoval židovskú vieru a transformoval ju do novej teológie.

Preto Korán opierajúc sa  o ňu interpretoval Ježiša ako proroka Božieho. Žiadne ďalšie atribúty mu nepridal a ak sa chcel fundamentálne odlíšiť a ohraničiť od kresťanstva, tak to ani urobiť nemohol!

A preto „Zbohom“ ostávaj islam – tvoja úroda vzišla na našej pôde!