Základné poznatky o svete elektrónov a kvantov - 2. časť

14.07.2014 15:33

V prípade elementárnych častíc teda nie je možné určiť súčasne miesto a impulz. Fyzika to nazýva Heisenbergov princíp neurčitosti. Je to základný zákon sveta častíc a kvantov, kde neplatia zákony mechaniky makrosveta. Ako som už inde niekoľkokrát uviedol - fenomén vedomia treba rozhodne vidieť v súvislosti so svetom kvantov.

Pokiaľ nebol objavený Heisenbergov zákon, tak viera vedcov na priníp kauzality, ktorý podľa nich musel vládnuť všade v kozme, bola neotrasiteľná. Kauzálny zákon bol základným krédom celého kozmického diania. Koncept kauzality bol elementárnym pilierom racionálneho kozmu. 

Ak sa nejaká raketa vzniesla od Zeme do kozmu, tak príčinou toho bolo explozívne prúdenie plynov tryskajúcich z jej dýz opačným smerom. Ak sa dnes planéta Mars pohybuje po učitej dráhe, kde ju môžeme v súčasnosti pozorovať, tak to všetko je podmienené konkrétnou históriou istých kauzálnych procesov, ktorá ju tam dostala a ktorá precízne determinuje jej kinematiku. A tak je to vždy kauzálne odbiehajúca história procesov a udalostí, ktorá nám umožňuje v kozme všetko to spätne rekonštruovať, čo v ňom dnes pozorujeme. Preto sú pre nás polohy a dráhy planét, hviezd, komét, ako aj všetky pozície a pohyby objektov na Zemi racionálne zdôvodniteľné.

Odrazu sa však na tejto pomerne prehľadnej scéne objaví elementárna častica alebo kvant, ktorých históriu nepoznáme a ktorá pre nás ostáva neznáma. V žiadnom prípade však nie preto, že nemajú nijakú históriu. Ich história sa ale vyznačuje neurčitým množstvom rôznych možných histórií. Pritom vzniká problém, že nikdy nevieme s určitosťou povedať, ktorú z nich majú konkrétne za sebou. 

Ak skúmame kvantový svet, v ktorom sa história toho ktorého kvantu odohrala, tak zistíme v najlepšom prípade len to, že niektoré z možných priebehov ich histórií sú pravdepodobnejšie ako iné. Ale napriek tomu sú všetky z nich možné a nijakú z nich nemôžeme vylúčiť. Preto ani nemáme nijakú odpoveď na otázku, aký exaktný bol priebeh histórie, ktorý pozorovanú časticu alebo kvant priviedol na dráhu, ktorú práve pozorujeme, prípadne na miesto, ktoré sme lokalizovali.

Kauzalita, na ktorú sme sa v našom makrosvete vždy mohli spoľahnúť, stráca vo svete kvantov a častíc úplne svoje opodstatnenie. Elementárna častica existuje v takej štruktúre kozmu, kde ju nemôžeme spoľahlivo pozorovať. V tomto inom svete sú všetko len pravdepodobnosti a možnosti, ale žiadne istoty. 

Na tomto mieste si možno poviete, že sú to všetko síce zaujímavé úvahy, ale že v našom každodennom svete neplatia, lebo tam je všetko jednoznačne definované, presne tak, ako to vidia naše oči. Je to však skutočne tak?

O tom si povieme v ďalšom pokračovaní.