Vznik vedomia a tri realistické hypotézy jeho existencie

05.02.2015 21:28

 

Momentálny stav poznania nám umožňuje tri hypotézy o vedomí:

 

1, vedomie existuje od počiatku kozmu, práve tak ako aj hmota

2, vedomie vzniklo ako nová štruktúra kozmu, keď mozog dosiahol istý vývojový evolučný stupeň

3, vedomie existuje vo vlastnom kozme, alebo v inej, vyššej  dimenzii nášho trojrozmerného kozmu, pričom existujú prepojenia, prostredníctvom ktorých sa dostane do kontaktu s naším mozgom 

 

Ak vedomie existuje od počiatku kozmu súčasne s hmotou, tak z toho vyplývajú dve možnosti, ako vedomie vzniklo. Buď vzniklo ako samostatná štruktúra vo veľkom tresku - podobne ako vznikla energia. Alebo existovalo už pred vznikom nášho kozmu a po vzniku hmoty, s ňou vstúpilo do komunkácie.

V prípade bodu 2 možno uvažovať tak, že existencia mozgu pri určitom stupni jeho komplexnosti mala za následok vznik vedomia.

Bod 3 je najfascinujúcejšou hypotézou, lebo predpokladá existenciu vedomia mimo nášho trojrozmerného kozmu. Zaveďme preto pojem kozmos vedomia alebo vedomostný kozmos. Potom sa náš kozmos a kozmos vedomia prostredníctvom mozgu "dotýkajú", čo je len metaforické, teda symbolické vyjadrenie. 

Ich "dotyk" spôsobuje vznik vedomostného "filmu". Obsahová náplň tohto "filmu" je možná na základe aktivít v našom mozgu, ktoré sa prejavujú ako bioelektrické impulzy. Tie sú "softvérom" pre vedomie, ktoré z neho vytvára obrazy, teda všetko to, čo vidíme, zažívame, reflektujeme a o čom premýšľame.

Hoci nevieme ako vedomie pracuje a akým spôsobom vyrába pohyblivý vedomostný "film", teda našu realitu, v ktorej žijeme, tak to neznmená, že vedomie a jeho podstata, je niečím nesmierne komplikovaným a že len preto ho nevieme obsiahnuť a pochopiť jeho princíp. 

S veľkou pravdepodobnosťou je to práve naopak: Vedomie je veľmi jednoduchý systém a vo svojej podstate sa neveľmi odlišuje od iných systémov, ktorým rozumieme a poznáme ich princíp. Náš problém pre pochopenie vedomia je ale v tom, že naše kognitívne schopnosti nemajú vhodné nástroje na to, aby ho boli schopné lokalizovať a analyzovať.

Pre lepšie pochopenie toho, ako je to myslené, uvediem nasledovnú analógiu:

Rádioprijímač može zachytiť vysielanie len tých programov, ktoré sú vyžarované na takých rádiovlnách, ktoré sú kompatibilné s  jeho prijímacím frekvenčným rozsahom. Programy vysielané na iných frekvenciách pre rádio akoby neexistovali, lebo nemá schopnosť ich zachytiť. 

Aj vedomie akoby pracovalo na takých "frekvenciách", ktoré nedokážeme zachytiť, a tak nemáme k nemu prístup. Náš mozog nemá na to vhodnú "anténu". Nemáme ani nijakú teóriu na to, ktorá by opisovala to, ako vedomie vzniklo. Vedomie je pre nás veľké mystérium, lebo neexistujú nijaké koncepty, ako túto záhadu vyriešiť.