Vedomie je energetickým poľom neznámej štruktúry

28.07.2015 23:18

O vedomí možno robiť len hypotetické výpovede. Jeho podstatu ešte nikto neobjavil. Čo je to vedomie? Nevieme!

Čo je jeho nosným médiom? Aké objekty a či častice ho tvoria? V čom spočíva jeho podstata? Nevieme,....nevieme! Nemáme meracie prístroje, aby sme ho odmerali a nemáme a nepoznáme teórie, ktoré by ho opisovali napríklad tak, ako opisovali Maxwellove rovnice elektromagnetické pole.

Je vedomie tiež akýmsi druhom len jemu vlastných elementárnych častíc (častíc vedomia), z ktorých pozostáva jeho celkový prúd a či jeho pole vedomia (vedomostné pole)?  Niečo analogicky podobné elektrickému prúdu, ktorý vytvárajú elektróny – tok elektrónov - pričom vzniká elektrické pole.

To všetko sú však úvahy, ktoré nevieme ani vyvrátiť, ale ani potvrdiť. Tu ale musím pripomenúť a podotknúť , že tak otázok, ako aj odpovedí na túto extrémne brizantnú tému (pre mňa absolutne najbrizantnjšiu, akú si viem predstaviť) bolo veľmi málo.

 

Za istú v tomto smere považujem len nasledovnú tézu:

 

Ak vychádzame z toho, že celá fenomenológia kozmu, teda všetky kozmické procesy, včítane evolúcie kozmu, sa môžu realizovať len na základe existencie energie a jej prenosu, tak potom musí platiť aj pre vedomie, že nie je ničím iným, len energetickým druhom neobyčajne zvláštnej a vyslovene špecifickej štrtruktúry.

Potom ale musí byť možné takéto energetické pole aj „vtesnať“ do matematických rovníc, a tak ho  obsiahnuť a pochopiť.

Tu však existuje jeden zásadný problém. Aby sme to mohli dokázať urobiť, tak by sme museli poznať všetky jeho fyzikálne aspekty a faktory. Tie sú však úplne neznáme.