Sila nášho ducha - logické myslenie

11.10.2014 00:39

Rečová schopnosť človeka je geneticky daná tým spôsobom, že používa reči, ktoré sú charakteristické určitou syntaktickou štruktúrou. Keď sú malé deti konfrontované s rečou svojich rodičov, tak u nich prichádza k aktivovaniu tohto vrodeného systému, čo im umožňuje, že sa priam neuveriteľne rýchlo naučia ich reč. Rečový systém, ktorý máme vrodený, je vyformovaný tak, že súvisí s istou štruktúrou gramatiky, a to vždy práve len s tou a žiadnou inou. Je pravdepodobné, že tento systém by úplne zlyhal, ak by sme sa mali naučiť gramatiku reči a reč nejakých bytostí z inej planéty.

Podľa podobnej logiky sú vybudované a pracujú podľa nej aj naše telesné orgány. To, čo robí náš žalúdok úspešným "prístrojom" na rozkladanie potravy, je absolútne neužitočné pre naše vizuálne schopnosti. Naša schopnosť vedieť hovoriť, nám zas vôbec nepomôže, ak chceme použiť zrak. O podobných ďalších súvislostiach by sme mohli hovoriť aj ďalej.

Na základe takýchto úvah, ktoré majú zaiste svoju logiku, možno tvrdiť, že naše veľmi dobré schopnosti pre obsiahnutie vedy a zákonitostí fyzikálneho sveta, nemajú vhodné štruktúry na to, aby mohli obsiahnuť a porozumieť podstatu vedomia a toho, na akom princípe pracuje. Sú vytvorené pre "gramatiku", ktorou kozmos napísal fyzikálne zákony svojich aktivít a procesov, ale nezdajú sa byť vhodné pochopiť inú "gramatiku" a síce tú, ktorú kozmos použil na vytvorenie vedomia.

Logika a racionálne myslenie sú najsilnejšou stránkou mysliaceho človeka. Z toho možno vyvodiť, že najvýznamnejším faktorom našej intelektuality je naša kognitívna schopnosť vedieť kauzálne kombinovať a uvažovať. To znamená, že veľmi dobre dokážeme vnímať súhru príčin a následkov. To je to, čo ovládame najlepšie.

Pomocou tejto schopnosti sme sa naučili chápať svet ako čosi, čo je vybudované postupným skladaním malých častí do čoraz komplexnejších a väčších celkov. Toto skladanie (subčastice - častice - atómy - molekuly - viditeľné objekty - atď.) sa deje podľa logických prírodovedeckých zákonov, ktoré vďaka našej schopnosti vedieť kauzálne kombinovať, tiež pomerne ľahko chápeme.

Naša reč tiež vzniká ako podobné kombinovanie, kde najmenšími časťami sú písmenaá, z ktorých kombinujeme slová, z nich vety a z tých súvetia. Aj tu sú zákony, ktorým naša reč podlieha práve tak, ako sa aj fyzika riadi prírodovedeckými zákonmi.

Dá sa teda povedať, že človek je majstrom kombinačných schopností a kauzálnych zákonov logiky. Má práve tie kognitívne schopnosti, ktoré mu ich optimálne umožňujú obsiahnuť. Cíti sa doma v takom svete, ktorý sa dá poskladať od malých častí až po veľké a ktorý je možné opačným spôsobom od veľkého k malému rozobrať a analyzovať. To je to, čo človek najlepšie chápe a v čom sa vie najlepšie orientovat a pohybovať. To však ani zďaleka nie je celý kozmos, ale len jeho časť. Naša kognitívna schopnosť vedieť vytvárať zmysluplné kombinácie, nám dáva obraz sveta ako sústavu a či obrovský komplex poskladaný z malých diskretnych jednotiek - atómov.

Dokonca aj náš mozog vznikol kombináciou nepatrných miniatúrnych elementov - neurónov. Je priestorovým objektom, s určitou vnútornou štruktúrou, ktorá je principiálne u každého veľmi podobná a je vybudovaná podľa vlastnej špecifickej "gramatiky".