Paríž a jeho hviezdy - autentický príbeh na pokračovanie; 43. pokračovanie

18.02.2015 11:08


.....Počas svojej dlhoročnej práce na Project Blue Book Hynek postupom času zmenil svoj názor o UFO. Od neho som sa dozvedel, že všetky UFO hlásenia boli registrované v takzvanej Modrej knihe, ktorú starostlivo viedlo Americké letectvo a ktorá slúžila výhradne jemu. Hynek sa stal vedeckým riaditeľom ústavu pre UFO štúdiá v Evanstone, v štáte Illinois.
V tejto funkcii mu bolo možné sa dostať k mikrofilmom, na ktorých boli zachytené všetky dokumentácie z Modrej knihy. V čase, keď sa Hynek začal venovať vedeckej analýze UFO fenoménov, tak v nej bolo zadokumentovaných viac ako 13 000 prípadov. Bola to asi štvrtina všetkých UFO pozorovaní, ktoré dovtedy boli registrované na celom svete. Správy o týchto prípadoch , ktoré Hynek skúmal, zahrňovali všetky okolnosti každého jednotlivého prípadu. Súčasne boli zaznamenaní aj svedkovia, ktorý ho oznámili - s podrobným osobným profilom, ako vzdelanie, postavenie v spoločnosti a podobne.
Na základe týchto podrobných informácií bol Hynek schopný vytvoriť si postupne objektívny racionálny názor o týchto mysterióznych fenoménoch. Samozrejme mohol tak urobiť len na základe našej ľudskej logiky, ktorá je , ako vieme, veľmi ohraničená a funguje len v našom makrosvete. Čo však potom, ak sú UFO fenomény len akýmsi trojdimenzionálnym tieňom , reflektovaným k nám zo štvordimenzionálnej, vyššej reality? Potom nám naša logika nepomôže."
"Aj ja mám na to svoj názor", prerušila ho Ginette a dodala:

"Zaoberala som sa totiž obšírne s týmto fenoménom, ale len z hľadiska psychológie. Som tej mienky, že tu teoreticky môže isť o psychologický problém ľudskej psychy. Verejná mienka je však presvedčená, že UFO fenomén je v celom rozsahu identický len s návštevami vyspelých civilizácií z hĺbok kozmu."
"Podľa toho, čo som sa dozvedel od Hyneka, je sotva možné pochybovať o tom, že v prípade týchto pozoruhodných javov ide o nejaký druh civilizácie, ktorá nás vo vývoji extrémne prevyšuje. Sporné však ostáva, o akú inteligenciu ide a odkiaľ z kozmu pochádza, prípadne z akého času k nám prichádza. Hypoteticky je totiž možné aj to, že ide o návštevníkov z budúcnosti, ktorí ovládajú techniky pohybu v čase a síce v oboch jeho smeroch - do minulosti, i do budúcnosti. Potom by bola možná aj hypotéza, že títo návštevníci sú naši vlastní potomkovia, ktorí sa prichádzajú pozrieť na svojich dávnych predkov.
V každom prípade musíme byť pri našich analýzach opatrní a objektívní."
"Myslíš tým, Denis, ze sa máme vystríhať chyby, aby sme UFO inteligenciu nemerali vlastným metrom, lebo si myslíme, že každá vyspelá kozmická inteligencia sa nám nevyhnutne musí podobať? Teda inými slovami, že tu hrozí nebezpečie, že sa na vec budeme pozerať priveľmi subjektívne, lebo inklinujeme k predstave, že každá vyspelá  kozmická civilizácia sa nám  musí podobať?"
"Áno, presne to som mal na mysli, ty moja múdra, pekná hlávka", odpovedal Denis a prepol z vedecky znejúceho hlasu na nežný hlas a objal ju okolo pásu a bozkal jej malinovočervené, zmyselne krojené pery. Potom pokačoval:
"Musíme si stále uvedomovať, že inteligencia, ktorá sa za UFO fenoménmi ukrýva, môže byť úplne inakšia, ako je naša civilizácia a može byť pre nás aj veľkým nebezpečenstvom. Teraz by ma ale zaujímalo, čo si mienila tým, keď si hovorila o UFO, ako o prípadnom fenoméne psychologického problému ľudskej psychy."
"Myslela som pritom na teóriu známeho psychológa Junga, ktorý bol toho názoru, že tu nejde o niečo, čo existuje reálne - ak vôbec možno s istotou tvrdiť, že je niečo, čo existuje reálne a nezávisle od nášho vedomia - ale, že tu ide len o celkom špecifický produkt našej psychy, takpovediac o kolektívnu fantáziu nášho vedomia, lepšie povedané, nášho nevedomia."
pokračovanie nasleduje