Náš kozmos je presná konštrukcia podľa pravidiel matematiky

02.08.2015 22:40

Keď hodíte do vzduchu loptu smerom od vás dopredu, tak jej dráha opisuje parabolu. Pomocou jednoduchej rovnice je možné túto krivku úplne exaktne popísať. Je to rovnica paraboly. Tá istá rovnica je platná pre každý predmet, ktorý hodíme podobným spôsobom do priestoru.

Od najmenších elementárnych častíc, cez kométy , planéty.... až po  najväčšie kozmické objekty platí, že podliehajú prírodným zákonom, ktoré sú vyjadrené vzorcami, rovnicami a geometriou, teda matematickými štruktúrami. Všetko v kozme je možné obsiahnuť a opísať matematikou a fyzikou, ktorá je napokon tiež len istou formou matematiky. 

Fyzik Max Tegmark patrí k fyzikom, ktorí tvrdia, že celý kozmos nie ničím iným ako matematickým objektom, inými slovami je matematickou štruktúrou. Pod matematickou štruktúrou rozumieme istú abstraktnú množinu, Ktorú charakterizuje neohraničené množstvo objektov, ktoré sa nachádzajú vo vzájomných vzťahoch. Pritom vôbec nezáleží na ich „nematemtických“ vlastnostiach.

Ak matematik analyzuje vlastnosti nejakého čísla – napríklad čísla 15 – tak je pritom úplne jedno, či ide o 15 loptičiek alebo o 15 stoličiek. Podobne je možné charakterizovať partiu šachu len na základe urobených ťahov a je jedno, z akého materiálu sú šachové figúrky.

Rovnako je to aj s kozmom. Aj kozmos je možné popísať na základe abstraktných vzťahov medzi jeho jednotlivými objektami, nezávisle od toho, ako vyzerjú a z čoho pozostávajú.