Najväčším géniom antiky nebol Archimedes či Aristoteles, ale Proklos, nenarodil sa však ........

30.08.2014 12:26

 

Narodil sa v Konštantinopole. Každý kto nie je expertom starogréckej filozofie, tak určite ešte nikdy nepočul o Proklosovi (410 - 485) a predsa je tento muž najgeniálnejším mudrcom antiky.

Aby bol aj najznámejším,  k tomu chýbala len maličkosť - nenarodil sa v správnom čase na správnom mieste.

Prevažná väčšina jeho prác dlho existovala len v arbčine, a tak bola pre európskych učencov neprístupná. Aj preto ostalo jeho neobyčajné poznanie i jeho osoba veľmi dlho neobjavené.

Iným dôvodom toho, že Proklos bol neznámy, je skutočnosť, že žil v období, kedy starogrécka filozofia už nebola ani zďaleká taká populárna, ako vo svojej "zlatej epoche" - v časoch Platóna, Sokrata, Demokrita a ďalších.

Proklos odišiel ako mladý do Alexandrie, kde študoval matematiku, literatúru a rétoriku. Po návrate do Atén sa venoval štúdiu Aristotela a vstúpil do Platónovej akadémie. Neskôr sa stal jej posledným riaditeľom.

Proklos mal veľmi neobyčajné a doslova záhadné poznaie, ktoré bol ďaleko pred jeho dobou a ktoré vtedy v podstate nemohol mať. Ako sa k nemu dostal, to nevieme vysvetliť 

Uvediem aspoň niečo z tohto poznania.

 

1, Ptolemaiov svetonázor je nesprávny

2, Mesiac pozostáva z tej istej hmoty ako aj Zem

3, Planéty sa otáčajú samy a po svojich obežných dráhach

4, Planéty sa na svojich dráhach pravidelne približujú k Zemi a sa od nej potom vzďalujú

5, Poznal heliocentrickú teóriu, ktorá bola postulovaná až Mikulášom Kopernikom

6, Poznal zákonitosti hviezdy Síria

7, Tvrdil, že "oheň" hviezd je úplne iného charakteru ako "oheň" planét a že je "vyššou" energiou

 

Každý z uvedených bodov je poznaním, ktoré bolo v jeho dobe oficiálne absolútne neznáme!

Hoci jeho filozofia bola orientovaná prírodovedecky, obsahovala aj hlboké metafyzické štruktúry.

Veľkým obdivovateľom Proklosa bol predovšetkým Kepler, ktorý dal podnet k tomu, aby sa jeho diela prekladali do latinčiny. Proklos je autorom viac ako 50 diel, z ktorých je väčšina zachovaná. Známe su najmä jeho početné komentare k Platónovmu Timaioovi. Práce Proklosa sú neobyčajne rôznorodé a všestranné a zaoberal sa prakticky všetkými vednými odbormi.