Myšlienky o kreativite

15.06.2014 11:06

Kreativita je najušľachtilejšia a najvzácnejšia potencialita ľudského intelektu. Zdôrazním, že kreativita ale nie je výlučne vlastná človeku. Kreativitou sa vyznačujú aj zvieratá, aj keď je iného kvalitatívneho stupňa ako kreativita homo sapiensa.

Výpoveď francúzskeho filozofa Descartesa "Cogito, ergo sum - myslím, teda som", je všeobecne dobre známa. Myslenie - konštruktívne a tvorivé myslenie - je základom našej kreativity. Samozrejme, k tomu sa druží aj fantázia, predstavivosť, zručnosť a obsiahle poznanie. 

Ak je niekto výraznou mierou kreatívny, tak ho kreativita takpovediac celkom pohltí a stáva sa najdôležitejším obsahom jeho života. Z hľadiska psychológie je možné povedať, že ľudia, ktorých život je naplnený veľkou kreativitou, sú spravidla pozitívne mysliaci a konajúci. Sú silnými osobnosťami, ktoré sa nedajú manipulovať a majú vlastnú mienku.

V reči fyziky znamená kreativita vytváranie poriadkov z chaosu. Kreativita nesie v sebe dynamiku a pohyb a vytvára nové usporiadanie pôvodných štruktúr. Je dialógom medzi subjektom a objektom, z ktorého napokon vyjde niečo nové, niečo, čo bolo vytvorené alebo stvorené. Kreativita je základom kozmickej evolúcie a najvýraznejšou mohúcnosťou kozmického vedomia, ktorého súčasťou je aj každé individuálne vedomie.

Pre mňa osobne je súčasťou mojej životnej filozofie výpoveď: "Kreujem, teda som."

Kreativita je istým spôsobom aj meditáciou, lebo tak ako pri meditácii čas stráca svoj rozmer a meditujúci preniká do stavu bezčasovosti, tak to isté platí aj pre intenzívne aktivity kreovania. Ten, kto je pohltený aktom kreácie, ten čas nevníma, je mimo dimenzie času a dokonca v istých pripadoch nevníma ani priestor. On a kreácia sa stávajú jedným a tým istým, sú len jedným celkom.

Stavy, v ktorých sa človek stáva naplno len kreativitou, sú mysticko-magické momenty existencie a sú najúžasnejším vnútorným dialógom, akého je človek schopný. Vtedy sa človek stáva absolútne slobodným, nepociťuje nijaké vnútorné strachy, a je mimo akéhokoľvek vzťahu k materiálnym hodnotám, lebo sa dokonale premieňa len na ideu svojej kreativity, ktorou vytvára niečo nové, niečo čo je pre neho a neraz aj pre iných ABSOLÚTNE a JEDINEČNÉ.