Len také náboženstvo, ktorého súčasťou je biologický humanizmus, je PRAVÉ NÁBOŽENSTVO

04.01.2015 11:02

Storočie, v ktorom teraz žijeme, prináša veľké, doslova epochálne premeny vo vedomí ľudstva, v jeho pohľadoch a postojoch voči kozmu vonkajšiemu i kozmu vnútornému - kozmu ľudskej psychy. Je preto najvyšší čas, aby sme zmenili aj náš religiózny  pohľad na svet a na nás samotných.
Je nesporné, že človek je duchovná bytosť, to znamená, že vo svete fenoménov a procesov, ktoré sa okolo neho odohrávajú v oblasti hmoty, túži nájsť a objaviť aj transcendento (nadzmyslovosť) a priblížiť sa k nekonečnu. Toto transcendentno a nekonečno sa usiluje interpretovať a pretransformovať do bytostnej podoby. Tak vznikli všetky druhy náboženstiev a predstavy božskej bytosti. Avšak práve tak, ako je človek duchovnou bytosťou, tak je aj bytosťou sexuálnou.
Preto každá relígia, ktorá sa stavia voči sexualite človeka, teda voči jeho dôležitým bytostným štruktúram, negatívne a ju deformuje, je relígiou, ktorá narušuje aj ľudskú dušu. Z toho dôvodu sa človek musí oslobodiť od takých religióznych vplyvov a vytvoriť si nové KOZMICKO-RELIGIÓZNE POVEDOMIE.
Až takéto nové religiózne povedomie - spoločné všetkým ľuďom na svete - môže vytvoriť nového človeka, pre ktorého bude "najvyššou dogmou"  BIOLOGICKÝ HUMANIZMUS.
Biologický humanizmus, vyjadrený stručne, znamená zjednotenie človeka so všetkými živými tvormi, zrieknutie sa akéhokoľvek násilia vo vzťahoch medzi ľuďmi a odstránenie prastarého rozporu medzi sexualitou a relígiou. Tu však treba pripomenúť skutočnosť (ktorú sa monoteistické relígie snažili z pamäti ľudstva vymazať), že v dávnych matriarchálnych spoločnostiach bola sexualita súčasťou relígie a bola jej významným kultovým aspektom.
Sexualita je sila príťažlivosti a v kozme neexistuje nič, čo by v nejakej forme nepodliehalo sile príťažlivosti. Preto žiadne náboženstvo, ktoré si nárokuje na to, že je humanistické a je založené na princípoch BIOLOGICKÉHO HUMANIZMU, nemôže byť nikdy nepriateľom sexuality.
Potláčanie sexuality a jej spájanie s hriechom, je zároveň potláčaním ženy a hriechom proti žene, a tak je zároveň aj prejavom potláčania života a jeho pozitívnych aspektov.
Náboženstvo, ktoré sa hlási k biologickému humanizmu, musí za najťažší hriech pokladať ničenie životov so zbraňou v ruke a deformáciu prirodzenej sexuality človeka.