Kreatívita ako zmysel života a cesta k šťastiu - myšlienky o kreativite

27.02.2020 23:45

Veľmi mnoho ľudí sa nepokladá za kreatívnych. Napriek tomu kreativita drieme v každom z nás a čaká len na prebudenie. Rozdiel je len v tom, že u niekoho drieme veľmi hlboko, až sa napokon z toho stane trvalý silný spánok.

Podstatným dôvodom toho, že väčšina ľudí nie je vôbec kreatívna, je to, že kreativita vzniká v pravej mozgovej hemisfére, ale v našej len na konzum a zisk orientovanej spoločnosti musí byť aktívna predovšetkým ľavá mozgová hemisféra, ktorá je príslušná pre logické myslenie a verbalitu.

Deti v škole sú vedené k tomu, aby úlohy riešili mechanicky a korektne logicky, ale nie kreatívne. Nie sú podnecované k tomu, aby sa cvičili v kreativite a aby skúšali byť kreatívne. Tak sa potom v neskoršom veku už kreativita zo svojho spánku vo väčšine z nás neprebudí a my si myslíme, že nemáme  žiadne vlohy a či nadanie pre kreativitu.

Pritom kreativita je najušľachtilejšia a najvzácnejšia potencialita ľudského intelektu. Zdôrazním, že kreativita ale nie je výlučne vlastná človeku. Kreativitou sa vyznačujú aj zvieratá, aj keď je u nich iného kvalitatívneho stupňa ako kreativita homo sapiensa.

Výpoveď francúzskeho filozofa Descartesa "Cogito, ergo sum - myslím, teda som", je všeobecne dobre známa. Myslenie - konštruktívne a tvorivé myslenie, je základom našej kreativity. Samozrejme, k tomu sa druží aj fantázia, predstavivosť, myšlienková zručnosť, obsiahle poznanie a mnohostranné a bohaté skúsenosti. To všetko spoločne vytvára potom priaznivé žriedlo, z ktorého môže prúdiť kreativita. 

Ak je niekto výraznou mierou kreatívny, tak ho kreativita takpovediac celkom pohltí a stáva sa najdôležitejším obsahom jeho života. Z hľadiska psychológie je možné povedať, že ľudia, ktorých život je naplnený veľkou kreativitou, sú spravidla pozitívne mysliaci a pozitívne konajúci.

Sú silnými osobnosťami, ktoré sa nedajú manipulovať a majú vlastnú mienku. Z toho potom prichádzajú pocity spokojnosti a šťastia. Kto je takou osobnosťou, ten k svojmu šťastiu nepotrebuje neustály konzum, nepotrebuje ani obdiv, či uznanie zvonku a ani to, aby mu niekto neustále hladkal jeho ego.

V podstate ani nepotrebuje nič vlastniť – postačí mu, ak má zabezpečené elementárne potreby pre život. Kto vie, že Vie a vie, že kreativita je jeho Cestou a jeho Životom, pre toho nie sú materiálne hodnoty absolútne žiadnymi hodnotami.

V reči fyziky znamená kreativita vytváranie istých poriadkov z chaosu. Kreativita nesie v sebe dynamiku a pohyb a vytvára nové usporiadanie pôvodných štruktúr. Je dialógom medzi subjektom a objektom, z ktorého napokon vyjde niečo nové, niečo, čo bolo vytvorené alebo stvorené. Kreativita je aj základom kozmickej evolúcie a najvýraznejšou mohúcnosťou kozmického vedomia, ktorého súčasťou je aj každé individuálne vedomie.

Pre mňa osobne je základom mojej životnej filozofie výpoveď:

"Kreujem, teda som."

Kreativita je istým spôsobom aj meditáciou, lebo tak ako pri meditácii čas stráca svoj rozmer a meditujúci preniká do stavu bezčasovosti, tak to isté platí aj pre intenzívne aktivity kreovania. Ten, kto je pohltený aktom kreácie, ten čas nevníma, je mimo dimenzie času a dokonca v istých pripadoch nevníma ani priestor. On a kreácia sa stávajú jedným a tým istým, sú len jedným celkom.

Stavy, v ktorých sa človek stáva naplno len kreativitou, ktorú práve kreuje, sú mysticko-magické momenty Bytia ako takého a sú najúžasnejším vnútorným dialógom, akého je človek schopný.

Vtedy sa človek stáva absolútne slobodným, nepociťuje nijaké vnútorné strachy, a je mimo akéhokoľvek vzťahu k materiálnym hodnotám, lebo sa dokonale premieňa len na ideu svojej kreativity, ktorou vytvára niečo nové, niečo čo je pre neho vždy a neraz aj pre iných ABSOLÚTNE a JEDINEČNÉ.

 

Ak kreujem vlastnú báseň – stávam sa sám touto básňou

Ak kreujem obraz – potom som aj sám týmto obrazom

Ak kreujem sochu – ja sám som v tej soche

Ak kreujem knihu – sám sa stávam tým, čo som do nej vložil

Ak kreujem filozofiu Bytia – potom vnikám do jeho podstaty a som jej súčasťou

Ak kreujem idey o Kozme – potom priam mystickým spôsobom sa s ním stávam Jedno a to Isté