Je ľudská duša transpersonálna? – 2. časť

18.11.2017 21:02

Tu je dôležité si uvedomiť, že v okamihu, keď na svet prichádza nový človek, tak je vo svojej začínajúcej existencii prítomný len biologicky, nie ale aj emocionálne. Preto je celkom pochopiteľné (nemčina má na to výraz, ktorý je veľmi výstižný: nachvollziehbar), že v každom z nás sa akumuluje v úrovni, v hĺbkach štruktúr ležiacich pod vedomím, mnoho nespracovaných emócií z priebehu nášho pôrodu.

Tie – ak boli veľmi negatívne – sú potom neraz dôvodom (zdanlivo) nevysvetliteľných porúch a chorôb tak organických ako aj psychických. Ak sa nepodrobíme systematickej liečbe, tak nás sprevádzajú celým životom.

Často sa stáva, že v dôsledku týchto veľmi často neobjavených súvislostí (nepríde na to ani lekár, ak ich nepozná), nás mnohokrát prenasleduje pocit, že náš život nie je správne vyplnený a že ho  „niečo“, najmä v istých situáciách, destabilizuje.

Ak sa však táto narušená časť nevedomia terapeuticky správne osloví a zaktivuje, tak prenikne  konečne do nášho vedomia a my znova zažijeme niekoľko našich dávnych pôrodnych „takmer-umretí“ a následných „znovuzrodní“ a plne si uvedomíme, čo sme vtedy nevedome prežili a čo bolo toho dôvodom.

Takto sa vylieči pôvodná trauma, ktorá nejedného  človeka zaťažuje celý život. Týmto spôsobom je možné  aj dosiahnuť spojenie so spirituálnymi zdrojmi transpersonálnych aspektov bytia.

Nové poznanie, ktoré je takto možné objaviť, je nezávislé od kultúrnych, náboženských a sociálnych tradícii, v ktorých sme vyrastali a v ktorých žijeme.

Pre každého, kto niečo také zažil, sa spiritualita stane vecou hlbokého transpersonálneho poznania a nie vecou viery a religióznych dogiem.

Transpersonálne zážitky môžeme zadeliť do troch skupín:

Do prvej patria zážitky, ktoré sa odohrali takpovediac mimo bežných hraníc indivídua, to znamná mimo jeho ega a mimo jeho tela. Sem patria zážitky ako napr. „splynutie“ s inou osobou. Tento stav sa nazýva duálnou jednotou.

Druhá skupina je charakterizovaná transpersonálnymi fenoménmi, súvisiacimi s prekonaním časových bariér. Ľudia, ktorým sa podarilo prekonať také bariéry, majú spomienky na svoje predošlé životy. V istých prípadoch dokonca aj na životy iných, už mŕtvych ľudí.

Môžeme teda konštatovať, že v každom z nás principiálne žije celý kozmos.

A napokon do tretej skupiny patria transpersonálne zážitky, ktoré ležia čaove veľmi ďalko od našej epochy. Ide o vízie a intuície, ktoré sa vzťahujú na univerzálne symboly, ako napr. na židovské hviezdy, kresťanské kríže, taoistické a hinduistické znaky a pod. Sem zaraďujeme aj  identifikáciu s kozmickým vedomím.

Transpersonálne zážitky tejto skupiny môžu byť aj konfrontácie s archetypickými bytosťami, s mýtickými krajinami, s bohyňami, bohmi i démonmi najrôznejších kultúr.

Najvyššou formou transpersonálnych zážitkov je identifikácia (splynutie) s „nadkozmickou prázdnotou“, ktorú Indovia nazývajú Nirvánou. Ide o tajuplné prapôvodné „nič“, ktoré si uvedomuje samo seba a je pôvodom všetkého Bytia.

Informácie z kozmu môžeme teda dostať dvojakým spôsobom.

Jeden je tradičný, založený na učení a na analýze a syntéze toho čo objavujeme a spoznávme.

Druhý je preniknutie do rozšírených stavov vedomia.

Každý z nás je MIKROZMOS, ktorý je holograficky spojený s celým MAKROKOZMOM a v istých stavoch vedomia je schopný čerpať z neho informácie.