Čo znamená múdra autorita

23.10.2014 00:07

Múdra autorita, ktorá je založená na BYTÍ, sa nezakladá na schopnosti vykonávať určitú  vysokú spoločenskú funkciu, ale výlučne na osobnosti človeka, ktorý dosiahol veľkú mieru sebarealizácie, vnútornej slobody a poznania. Taký človek potom vyžaruje autoritu bez toho, aby musel hroziť, podplácať alebo vydávať rozkazy. V takomto prípade ide o bytosť, ktorá dosiahla vysoký stupeň morálnej integrity. Táto osobnosť ukazuje svojimi bytostnými kvalitami čím je a nikdy nie tým, čo vlastní alebo tým, čo predstavuje nejakým úradom či funkciou, a tak názorne demonštruje čím sa človek môže stať.

 

Roman Bednár 

 
 

Weise Autorität, die im Sein gründet, basiert nicht auf der Fähigkeit, bestimmte gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen, sondern einzig und allein auf der Persönlichkeit eines Menschen, der ein hohes Maß an Selbstverwirklichung, an innerer Freiheit und am Wissen erreicht hat. Ein solcher Mensch strahlt Autorität aus, ohne drohen, bestechen, oder Befehle erteilen zu müßen. Es handelt sich in diesem Fall um ein hoch entwickeltes Wesen, das dadurch was es ist und nicht nur durch das, was er darstellt und was er besitzt, demonstriert, was der Mensch sein kann.

 

Erich Fromm