Citáty múdrosti - Arthur Schoppenhauer

12.10.2014 21:36

Nemecký filozof (1788 - 1860)

Schopenhauer bol žiakom Imanuela Kanta. Vytvoril filozofické učenie, ktoré zahrňovalo teóriu poznania, metafyziku, estetiku a etiku.

 

"Die Ehre ist, objektiv, die Meinung anderer von unserem Wert, und subjektiv, unsere Furcht vor dieser Meinung."

"Rešpekt a úcta je, objektívne,  daná mienkou iných o hodnote našej cti, a subjektívne, je to náš strach pred ich mienkou."