"Božský" duch hmoty najprv nepoznal sám seba

18.10.2014 12:10

Kvantová fyzika i taoizmus nás učia, že kozmos má okrem svojej kauzálnej štruktúry, aj štruktúru akauzálnu, ktorá je totálne v protiklade s racionálnou logikou nášho myslenia. Práve táto akauzálna štruktúra kozmu je miestom, kde majú svoj pôvod a kde  sa odohrávajú paranormálne fenomény. Ide o istý druh nefyzikálneho aspektu kozmických aktivít, ktorý však možno pomenovať aj ako parafyzikálny. 

 Na tomto mieste si možno položiť otázku, ktorá je práve taká ťažká, ako je zároveň aj fundmentálna.

Kto, alebo čo je to, čo všeobecne nazývame duchom? A je tento duch úplne samostatnou, od všetkého odtrhnutou a absolútne nezávislou entitou, takpovediac uzavretou jednotkou, ktorá si bez začiatku a bez konca - ak to vyjadríme v čase - vystačí len sama sebou a ktorá teda stojí mimo všetkého a nad všetkým?

Moja odpoveď v tomto prípade, spolu s fyzikom Jeanom Charonom (o ktorom som sa už niekoľkokrát zmienil v iných mojich článkoch, uvedených pod štítkom: Vedomie, kozmos a život), znie jednoznačne: 

NIE!!!

Teraz nasleduje táto úvaha:

Duch je mysliaca "substancia", ktorá spracúva informácie, reflektuje a informácie rozširuje a kreatívne vytvára nové informácie. Vo svojej najelementárnejšej forme je duch ale súčasťou "prírody", ktorá ešte nepozná sama seba, ktorá nevie sama seba reflektovať. Duch vo svojej absolútnej (prvotnej) forme je nepoznaný, nespoznaný (ešte neexistuje nikto a nič, čo by ho mohlo spoznávať) a nevie spoznávať sám seba.

V tejto absolútnej jednote , ale aj v absolútnej jednoduchosti prvotného ducha, je zjednotene prepojené všetko to, čo už je, i to, čo ešte len bude. Je v ňom bytie aj nebytie, je v ňom aj hmota, aj nehmota. Duch v tomto stave existuje v absolútnom nediferencovaní - niet v ňom žiadna ambivalencia, ani polarita.

Môzeme to vyjadriť aj v bežných pojmoch: Je to čistý duch, bez prímesí nehomogénnych štruktúr, duch bez dynamiky, duch v statickom rovnovážnom stave. 

Skvelý mudrc, teológ Meister Eckhart (1260 - 1328) povedal v symbolickom vyjadreni: 

Tak ako človek potrebuje boha, práve tak aj boh potrebuje človeka.

 

A ja ho doplním v reči fyziky: 

Duch nemôže existovať bez hmoty a hmota sa nevyvíja bez ducha!!!