Ako vznikajú formy a tvary všetkých objektov? - 2. časť

11.06.2014 00:23

Regeneračné procesy dokazujú, že organizmy sú systémy, ktoré nemožno definovať len ako jednoduchú sumu ich jednotlivých častí. Tieto procesy sú zároveň aj najdôležitejším faktorom, prostredníctvom ktorého sa organizmus jednoznačne odlišuje od stroja a od prístrojov. Regeneračné procesy nám naznačujú, že organizmy sa neraz správajú ako hologramy (podrobne som sa o hologramoch zmienil v mojej knihe ZA PRAHOM 3. TISÍCROČIA, ktorú  som vydal v SR). Ak odstránime časť nejakého hologramu, tak potom táto časť je schopná opäť vytvoriť celý obraz holograficky zobrazeného predmetu, tak ako ho vytvoril pôvodný celistvý hologram.
Veľmi dôležitý je poznatok, že nie všetky biologické informácie, ktoré sú potrebné na výstavbu organizmu, sú zakódované v jeho génoch. Čím, alebo čo sú však "negenetické" biologické informácie? Ide eventuálne o informácie, ktoré v časopriestore nie sú vo fyzikálnej podobe, ale v transcendentnej? Na tomto mieste si povedzme, že gény, ktoré nejaký organizmus zdedí, sú príslušné pre syntézu proteínov. V priebehu morfogenézy organizmu prichádza k diferencovaniu buniek a rôzne bunky vytvárajú rôzne proteíny.
Zatiaľ však nikto nevie, v akom vzájomnom vzťahu sú voči sebe produkcia molekúl v organizme a jeho morfogenéza. V tejto súvislosti sa tu vynára veľmi dôležitá otázka. Ako je možné, že v správnom čase sa v správnych bunkách vytvárajú správne proteíny, a to naviac aj v potrebných množstvách? Isté je, že tu pôsobí vplyv, ktorý možno nazvať "štruktúro-formujúci účinok". Takéto vplyvy sa označujú aj ako pozičné informácie. Pozičné informácie informujú bunky o tom, na ktorom mieste organizmu sú umiestnené, a tým im umožňujú správne reagovať.
Niektorí vedci sú toho názoru, že pozičné informacie sú determinované chemicky, a to prostredníctvom istých hypotetických chemických látok, nazvaných morfogény. Existujú však modely, ktoré popisujú ako sa môžu vytvárať. Niektoré z nich ukazujú ako vznikajú prostredníctvom fluktuácie poriadky. V určitom nestabilnom systéme, ktorý je v stave nerovnováhy, sa náhodné fluktuácie účinkom spätných väzieb môžu tak veľmi zosilniť, že za istých okolností nastane spontánne vytváranie štruktúr a foriem.
Napríklad pri niektorých chemických rekaciách, pri ktorých reagujú katalyticky aspoň dve látky, pričom je možná difúzia, vzniknú nové stabilné štruktúry. V podstate ide o vzniknutie systémov poriadku z pôvodného chaosu. Tým sa na záver dostávame k pojmu morfogenetických polí. O nich mám pripravený samostatný článok a najbližšie ho dám na môj web. 

Koniec