Aj podľa Koránu je Ježiš slovom Alaha (a slovo telom sa stalo), ale Mohamed nie. Islam to zamlčuje!

04.04.2019 19:22

Nasledovnými riadkami z Koránu môže kresťan v diskusii s moslimami víťazne argumentovať v otázke, kto je pre Boha/Alaha dôležitejší: Ježiš alebo Mohamed.

A Alah to svetu oznámil dokonca ústami a či perom Mohameda, lebo on je autor Koránu v poverení Alaha, ako o tom presvedčil svojich súkmeňovcov, a tak ich urobil prvými moslimami.

Islam i jeho lokaji vedia veľmi dobre, že kríž kresťanov má neobyčajne silné pôsobenie a preto sa snažia všetkými prostriedkami zlomiť jeho vplyv a moc.

Podľa jednej Hadith ( tak sa v islame označujú činy, skutky a výroky Mohameda) má prísť na Zem prorok Isa (Ježiš) v deň posledného súdu, aby zničil všetky kríže kresťanov a pohádzal ich z najvyššej kostolnej veže na zem a aby všetkým ohlásil, že niet trojjediného Boha, ako ho kacírsky vyznávajú kresťania.

Vo vzťahu k Ježišovi je Korán veľmi rozporuplný.

Na jednej strane výrazne prízvukuje, že Ježiš je len jeden z prorokov Alaha a nie jeho Synom a že jeho prostredníctvom nie je možné dosiahnuť  odpustenie hriechov a život večný. Tiež zdôrazňuje, že Ježiš nebol nikdy ukrižovaný a že je to len nepravdivá rozprávka kresťanov. Na strane druhej ale Korán obsahuje  výpovede o Ježišovi, ktoré sa veľmi podobajú tomu, čo je o ňom napísané v Novom Testamente.

Ako sa tieto pozitívne výpovede dostali do Koránu, to nevieme a možno o tom len špekulovať. Je však nesporné, že Mohamed "odpisoval" zo Stareho Testamentu a i z Nového Testamentu a je možné, že takými pozitívnymi výpoveďami o Ježišovi chcel urobiť islam pre kresťanov príťažlivejším a akceptovateľnejším.

V tomto zmysle je Ježiš aj podľa Koránu výnimočná a jedinečná osobnosť a mimoriadny prorok Alahov:

Aj podľa Koránu je Ježiš narodený z panny ako dieťa bez hriechu (Sura 3,47), ale Mohamed nie.

Aj podľa Koránu je Ježiš slovom Alaha (Sura 4, 172 ), ale Mohamed nie.

Aj podľa Koránu je Ježiš milosrdenstvom Alaha (Sura 19, 21), avšak Mohamed nie.

Aj podľa Koránu je Ježiš znamením Alaha pre celý svet (Sura 21,92), Mohamed ale nie.

A podľa Koránu koná Ježiš zázraky (Sura 3, 49 ) - ale Mohamed nie.

Ježiš pôsobí a koná len cez svoje slová (podľa Hadith Abu Huraira), ale Mohamed koná aj mečom.

Aj podľa Koránu je Ježiš  Mesiášom (Sura  4,172),  Mohamed však ním nie je.

Ježiša vzal Alah do neba (Sura 3, 55) Mohameda nie

Ježiš príde na deň Zmŕtvychvstania na Zem k poslednému súdu  (podľa Hadith Abu Huraira) Mohamed ale nepríde

To je len niekoľko z dôležitých výpovedí v Koráne, ktoré som našiel pri jeho štúdiu v nemeckom a španielskom vydaní, kde Ježiš je vyššie vyzdvihnutý ako Mohamed – čo vôbec nie je po chuti dnešných moslimských exegétov a moslimov všeobecne.

Každý netolerantný moslim, a to je veľká väčšina, tomu bude hneď protirečiť a snažiť sa to pretočiť citovaním iných častí Koránu.

Fakty sú však neúprosné a stačí mu citovať to, čo som tu uviedol a tomu sa nedá ničím protirečiť.